IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-01 19:23
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 4)14
  2019  (4 din 4)47
  2018  (4 din 4)48
  2017  (4 din 4)41
  2016  (4 din 4)56
  2015  (4 din 4)65
  2014  (4 din 4)45
  2013  (4 din 4)47
  2012  (4 din 4)41
  2011  (4 din 4)39
  2010  (4 din 4)42
  2009  (4 din 4)41
  2008  (4 din 4)41
  2007  (4 din 4)43
  2006  (4 din 4)40
  2005  (1 din 4)10
imagine

pISSN: 1857-0224
eISSN: 1857-4432
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Categoria:
  • B (2019.04.19-2023.04.18)
  • C (2018.02.01-2019.01.31)
  • C (2016.05.26-2016.12.16)
  • C (2013.06.27-2016.05.25)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista ştiinţifică trimestrială „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil, menită să oglindească rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 100 de exemplare, beneficiind de distribuire gratuită în mediul universitar şi în reţelele de biblioteci din ţară în varianta printată și fiind accesibilă și în variantă electronică pe pagina oficială a revistei.

Activitatea revistei este coordonată de către un Colegiu de redacţie în componenţa a 15 persoane, din care fac parte cercetători de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi de la alte instituţii de învăţământ superior şi academice din ţară, precum şi din România, Ucraina, R. Belarus, Elveția.

Revista a fost fondată în noiembrie 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Revista este cu acces deschis (Electronic Open Access Journal)

Accesul Deschis la publicaţiile din revistă este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În Republica Moldova, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, fondatoarea revistei „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul universitar.

Publicarea articolelor elaborate este gratuită. Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6602319614708271
Volume58614591374
Total7182934206082

Vizualizări   1254Descărcări   21

Conţinutul numărului de revistă

Пути совершенствования педагогической деятельности преподавателей высшей школы 3-8

CZU: 378.12(477)

Колесник А.
Особенности личностно ориентированной подготовки будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений 9-16

CZU: 373.211.24(477)

Княжева И.
Обновление содержания образования будущих воспитателей в высших учебных заведениях 17-21

CZU: 378.126(477)

Просенюк А.
Dezvoltarea sferei emoțional-volitive la copiii cu deficiențe de auz 22-28

CZU: 159.942+376.353

Ciobanu Adriana
Личностные ресурсы представителей социономических профессий 29-35

CZU: 159.9+316.61

Бурага Наталья
Семья как фактор формирования ценностных ориентаций у старших дошкольников 36-40

CZU: 37.018.1

Величко Т.
Structura reprezentării sociale 41-50

CZU: 316.614+373.3.015.3

Popescu Maria
Проблема математической подготовки будущих педагогов в современных научных исследованиях 51-57

CZU: 371.124:51(477)

Княжева И.
Intensitatea trăirii singurătății la tineri 58-63

CZU: 159.923.2/.3+316.61-053.6

Plămădeală Victoria
Abordarea tipologică a reprezentărilor geometrice la vârsta preşcolară şi şcolară mică 64-70

CZU: 373.2/.3.016:51

Pavlenco-Pidleac Mihaela
Evaluarea şi diagnosticul tulburării de deficit de atenţie şi hiperactivitate (ADHD) 71-78

CZU: 159.922.76

Ciobanu Adriana
Связь особенностей социальных установок с социально-психологической адаптацией у старшеклассников и родителей 78-88

CZU: 159.942.52+316.642.2-053.6

Донога Людмила
Impactul psiho-social al divorțului în familia tipică vs. familia copilului cu dizabilități 89-98

CZU: 316.356.2:159.9

Olărescu Valentina, Dumitriu Claudia Gabriela
Asistenţa Parentală Profesionistă – formă alternativă de protecţie a copiilor în dificultate 99-104

CZU: 316.356.2:316.613.4-053.2

Vîrlan Maria, Diţa Maria
Dezvoltarea personalității la vârsta preadolescentă în diferite situații sociale de dezvoltare 105-115

CZU: 159.922.7/.8

Racu Igor, Ciuntu Rita
Schițe pentru un eventual tratat de anormalitate comportamentală: birocratismul 116-121

CZU: 316.645

Şleahtiţchi Mihail