IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-21 11:11
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 4)14
  2019  (4 din 4)47
  2018  (4 din 4)48
  2017  (4 din 4)41
  2016  (4 din 4)56
  2015  (4 din 4)65
  2014  (4 din 4)45
  2013  (4 din 4)47
  2012  (4 din 4)41
  2011  (4 din 4)39
  2010  (4 din 4)42
  2009  (4 din 4)41
  2008  (4 din 4)41
  2007  (4 din 4)43
  2006  (4 din 4)40
  2005  (1 din 4)10
imagine

pISSN: 1857-0224
eISSN: 1857-4432
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Categoria:
  • B (2019.04.19-2023.04.18)
  • C (2018.02.01-2019.01.31)
  • C (2016.05.26-2016.12.16)
  • C (2013.06.27-2016.05.25)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista ştiinţifică trimestrială „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil, menită să oglindească rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 100 de exemplare, beneficiind de distribuire gratuită în mediul universitar şi în reţelele de biblioteci din ţară în varianta printată și fiind accesibilă și în variantă electronică pe pagina oficială a revistei.

Activitatea revistei este coordonată de către un Colegiu de redacţie în componenţa a 15 persoane, din care fac parte cercetători de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi de la alte instituţii de învăţământ superior şi academice din ţară, precum şi din România, Ucraina, R. Belarus, Elveția.

Revista a fost fondată în noiembrie 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Revista este cu acces deschis (Electronic Open Access Journal)

Accesul Deschis la publicaţiile din revistă este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În Republica Moldova, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, fondatoarea revistei „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul universitar.

Publicarea articolelor elaborate este gratuită. Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6602425995071271
Volume58648681761
Total7183074676832

Vizualizări   1392Descărcări   41

Conţinutul numărului de revistă

Didactogenia, fenomenul care desfigurează învățământul 1-6

CZU: 37.015.3+159.922

Şleahtiţchi Mihail
Дискуссия как средство формирования профес- сионально-творческого потенциала будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений 7-14

CZU: 373.21.036

Листопад А.
К вопросу об исследовании синтетических структур у младших школьников с общим недоразвитием речи 15-19

CZU: 37.015.3+376.36

Милевская Е.
Коррекционная роль дидактической игры в дошкольном воспитании умственно отсталых детей 20-23

CZU: 376.1-053.2

Ковальчук И.
Формирование методической компетентности будущих учителей посредством учебной дисциплины «Методика обучения математике» 24-32

CZU: 371.124:51

Скворцова С.
Impactul copilului cu autism asupra modului de viață a familiei 33-36

CZU: 159.922.76:316.356.2

Stamatin Otilia, Chirila Lidia
Профилактика синдрома эмоционального выгорания у студентов 37-42

CZU: 159.942-057.87

Головская Ирина, Далакова Анна
Технология проектного обучения как средство подготовки будущих воспитателей к использованию компьютера в работе с дошкольниками 43-48

CZU: 373.2:004

Мардарова И.
Сущность и структура технологии развития методической культуры будущих преподавателей педагогических дисциплин 49-55

CZU: 371.123

Княжева И.
Педагогический потенциал текстов украинских народных песен для развития выразительности речи будущих воспитателей дошкольных учебных учреждений 56-63

CZU: 373.211.24(477)

Руденко Юлия
Методы исследования функциональных резервов детей и молодежи 64-72

CZU: 371.7:612-053.2/.6

Босенко А., Топчий М., Руденко Юлия
Минимизация и устранение рисков в процессе внедрения инклюзивного образования 73-76

CZU: 373.1

Черненко Н.
Elaborarea sondajelor de opinie privind studierea intereselor electorale ale adolescenților 77-87

CZU: 303.425:324-053.6

Jelescu Petru, Ciobanu Elvira
Aspecte psihologice ale dimensiunii interculturale în cadrul mediului educațional 88-92

CZU: 37.015.3+316.74:37

Vinnicenco Elena
Reprezentarea socială a hemofiliei: o abordare narativă 93-108

CZU: 316.6:364.465:616.151.5

Emiliani Francesca, Palareti Laura, Cojocaru Natalia, Cassis Frederica, Iorio Alfonso
Devianța, între apatie, aroganță și asocial. Trei intervenții sintetice în psihosociologia comportamentului inadecvat 109-114

CZU: 316.624

Şleahtiţchi Mihail
Влияние личностных особенностей на социальную адаптацию военнослужащих 115-121

CZU: 316.614:355.51

Раку Жанна
Profilul de personalitate al preadolescentului cu nivel ridicat de inteligență emoțională 122-126

CZU: 159.922.8

Racu Iulia, Domniţa Natalia
Relația dintre factorii de personalitate și interesele, valorile profesionale la vârsta adolescentă 127-135

CZU: 159.922.8

Racu Igor, Buzdugan Marcela