Asigurarea calității în domeniul cercetărilor de laborator prin aplicarea cerințelor tandarduluiISO/IEC 17025:2017
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
79 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-09 09:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891:005.6: (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (876)
Managementul calității. Managementul calității totale (TQM) (86)
SM ISO690:2012
GUZUN, Mihail; COJOCARU, Igor; BOTNARU, Viorica. Asigurarea calității în domeniul cercetărilor de laborator prin aplicarea cerințelor tandarduluiISO/IEC 17025:2017. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 12-22. ISSN 1857-0461.
10.52673/18570461.21.1-60.01
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Asigurarea calității în domeniul cercetărilor de laborator prin aplicarea cerințelor tandardului
ISO/IEC 17025:2017

Quality assurance in the field laboratory research by applying the requirements of the ISO/IEC 17025 2017 standard


DOI: 10.52673/18570461.21.1-60.01
CZU: 001.891:005.6:
Pag. 12-22

Guzun Mihail, Cojocaru Igor, Botnaru Viorica
 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

The European integration of the Republic of Moldova can be facilitated by the alignment of organizations, including research institutes and laboratories, with good practices recognized at the international level, many of them being described in documents prepared by the International Organization for Standardization (ISO). For scientific research activities carried out in laboratories, such practices are described in the ISO / IEC 17025: 2017 standard „General requirements for the competence of testing and calibration laboratories”. The paper represents a synthesis of the quality assurance methods in the research and development activity carried out in the scientific research laboratories, offered by the above standard. The approaches of the standard on the primary conditions that can ensure valid results to meet the requirements and expectations of the beneficiaries of research results are described, so as to obtain and maintain long-term confidence of all stakeholders in laboratory work and scientific truth obtained in experimental research.

Integrarea europeană a Republicii Moldova poate fi facilitată prin alinierea organizațiilor, inclusiv ale celor din domeniul cercetării, la bunele practici recunoscute la nivel internațional, multe dintre ele fiind descrise în documentele elaborate de Organizația Internațională de Standardizare (ISO). Pentru activitățile de cercetare științifică realizate în laboratoare asemenea practici sunt descrise în standardul ISO/IEC 17025:2017 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”. Lucrarea reprezintă o sinteză a metodelor de asigurare a calității în acivitatea de cercetare și dezvoltare desfășurată în laboratoarele de cercetări științifice, oferite de standardul susnumit. Sunt descrise abordările standardului privind condițiile primordiale ce pot asigura rezultate valide pentru a satisface cerințele și așteptările beneficiarilor, astfel ca să fie obținută și menținută pe termen lung încrederea tuturor părților interesate în activitatea laboratorului și în adevărul științific obținut în cadrul cercetărilor experimentale

Cuvinte-cheie
ISO, laboratory, quality management, research and development, standard, system, risks, compliance, certification, audit,

ISO, laborator, Managementul calităţii, activitatea de cercetare-dezvoltare, Standard, sistem, riscuri, conformitate, certificare, audit