Glosar de termeni | IBN
Închide

Glosar

Articol – Expunere scrisă (de proporţii mai reduse) cu caracter ştiinţific sau publicistic, pe o temă politică, economică, ştiinţifică etc. Caracteristicile unui articol pentru publicare/publicat: autor, titlu, revistă, anul, numărul, paginile

 

Articol acceptat pentru recenzare – articolul acceptat în portofoliul redacţieie de colegiul de redacţie pentru a fi trimis spre recenzare

 

Articol acceptat pentru publicare – articol acceptate de colegiul de redacţie spre publicare

 

Articol neacceptat pentru recenzare – articol neacceptat de colegiul de redacţie pentru a fi trimis spre recenzare

 

Articol neacceptat pentru publicare – articol care are o recenzie negativă şi este respins de către colegiul de redacţie

 

Articol recenzat – articol care beneficiază de o recenzie pozitivă şi urmează să fie publicat în revistă

 

Articol restituit – articol care se restituie autorului în vederea revizuirii sau perfecţionării, introducerii unor modificări în urma observaţiilor şi recomandărilor făcute de recenzent şi care urmează să fie prezentat colegiului de redacţiei într-o variantă îmbunătăţită pentru a putea fi publicat în revistă

 

Articol (propus) spre recenzare – articol pe care colegiul de redacţie îl recomandă unuia sau mai multor recenzenţi în vederea recenzării

 

Articol redacţional – Articol care expune de obicei punctul de vedere al redacţiei într-o problemă dată

 

Autor/Autorii articolului – Persoană care crează o operă literară, artistică, ştiinţifică sau publicistică

 

Autor de lucrări publicate – Autor (coautor) de informaţie ştiinţifico-tehnologică – persoană fizică sau persoană juridică prin a cărei activitate intelectuală a fost creată informaţia ştiinţifico-tehnologică

 

Bibliometria -  Ştiinţa care are sarcina de a evalua cantitativ activitatea de cercetare, prin utilizarea unor metode matematice şi statistice. Studiile bibliometrice cuantifică contribuţiile  unui individ sau grup, nu numai în termeni de volum, dar, de asemenea, impactul, vizibilitatea, parteneriatele, integrarea în reţele. http://fr.wikipedia.org/wiki/Bibliométrie
 

 

Bibliograf – Persoană împuternicită cu funcţia de înregistrare în sistem a revistelor, editurilor, tipografiilor etc.

 

Buletin – Periodic editat de o instituţie specializată: referate, studii şi informaţii dintr-un anumit domeniu; publicaţie periodică oficială care cuprinde legi, decrete, decizii etc.

 

Caracterul articolului publicat – În sistem se face distincţia dintre caracterul strict ştiinţific al articolelor şi neştiinţific (publicistică, eseuri, cronici, jubilee, treceri în revistă, lucrări ale simpozioanelor, conferinţelor etc., altfel spus, articolele care nu beneficiază de recenzie/i)

 

Categoria revistelor acreditate – A, B, C, D (în caz ca se includ si revistele care nu au fost acreditate) – conform regulamentului  CNAA (a se vedea Registrul Naţional al revistelor ştiinţifice de profil http://www.cnaa.md/i/profile_publications/registr_prof_domen.doc)

 

Colegiu editorial – Organ consultativ pe lângă conducerea unei edituri, format din specialişti

 

Colegiu de redactie (sau redacţional) = – organ consultativ de pe lângă redactorul-şef al unei publicaţii; comitet de redacţie

 

Conţinutul revistei – v. Sumarul revistei

 

Cuvinte-cheie – Principalele 5-7 cuvinte reprezentative pentru conţinutul articolului, consacrate domeniului ştiinţific în care se înscrie lucrarea (conceptele de bază utilizate in articol)

 

Domenii de activitate – Domeniile sau profilurile în care se include articolul conform Registrului Naţional al revistelor ştiinţifice de profil, de exemplu Administrare publica, Arhitectura, Biologie, Chimie, Filologie etc. (a se vedea http://www.cnaa.md/i/profile_publications/registr_prof_domen.doc)

 

Ediție – 1. Apariţia unei lucrări într-o anumită formă tipografică. 2. Totalitatea exemplarelor unei lucrări tipărite după aceeaşi formă de tipar sau în cazul unei lucrări de mare tiraj după mai multe forme de tipar (zaţ tipografic) executate în acelaşi timp şi cu aceeaşi prezentare. 3. Numărul de exemplare ce se poate tipări în cadrul respectivei ediţii, într-un răstimp limitat, stabilit prin contractul dintre editură şi autor. 4. Versiune.

 

Ediție – ediţia revistei ştiinţtifice din care a fost preluată informaţia

 

Editura – Unitate specializată care asigură apariţia unei publicaţii (cărţi, periodice, compoziţii muzicale etc.). Sau: întreprinderea editorială sau editorial-poligrafică unde a fost editată revista

 

Elemente bibliografice – Datele care servesc la identificarea fără echivoc a documentului descris. De regulă, datele se extrag de pe foaia de titlu a publicaţiei în ordinea: autor, titlu, subtitlu, date de apariţie, paginaţie, colecţie etc.

 

Expedierea articolelor – Procedura (operaţia) de expediere a articolelor pentru publicare sau recenzare

 

Fascicula -  Parte a unei lucrări de mari proporţii, care se publică pe etape în broşuri succesive, ca o unitate distinctă. Poate constitui într-o oarecare măsură un tot unitar (volum, număr de revistă, parte, capitol, lecţie, prelegere etc.) sau o parte neterminatăa, a unui text integral

 

Fila de titlu - Filă principală a unei cărţi cuprinzâind, de regulă, următoarele date: numele autorului (al autorilor) (persoane fizice sau colectivităţi) sau, la o lucrare colectivă ori o culegere, numele redactorului ştiinţific sau al alcătuitorului; numele oricărei alte persoane (persoană fizică sau colectivitate; care a colaborat la realizarea conţinutului cărţii, titlul, completat uneori printr-un subtitlu; numărul volumului (la lucrările în mai multe volume); datele publicării; titlul colecţiei(seriei); numărul cărţii când face parte dintr-o colecţie (serie) numerotată; traducerea într-o limbă de circulaţie sau în limba latină a titlului, subtitlului şi a numelor colectivităţilor menţionate pe foaia de titlu: fişă de catalogare la sursă; ISBN (ISSN)

 

Fondator – Persoana/Organizaţtia/Instituţia/ care a/au fondat revista

 

Formatul revistei – dimensiunile zaţului pe o pagină (60x90, 70x90, …)

 

Frecvenţa apariţiei – frecvenţa cu care apare revista (lunară, trimestrială, bianuală etc.)

 

Instrucţtiuni pentru autori – Instrucţiuni elaborate de membrii colegiului de redacţie al revistei referitor la modul de redactare a articolului stiintific

 

ISSN – indice ISSN – INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER
ISSN este un cod internaţional de identificare a publicaţiilor seriale, definit prin ISO 3297. Centrul Internaţional ISSN, cu sediul la Paris, este instituţia oficial desemnată să administreze, la nivel internaţional, problemele legate de aplicarea codului ISSN, să elaboreze strategii şi politici de dezvoltare în domeniul numerotării standardizate. Este nucleul unei reţele de centre naţionale ISSN. Acestea sunt create, în general, pe lângă bibliotecile naţionale şi sunt abilitate să exercite controlul bibliografic asupra publicaţiilor seriale editate la nivel naţional.

 

 

Limba de publicare – limba/limbile în care este publicat, articolul, respectiv rezumatul sau rezumatele

 

Locul înregistrării – organizaţia care a înregistrat revista (Ministerul Justiţiei, Camera Înregistrării de Stat)

 

Lucrări ale conferinţelor – autor, titlul articolului, titlul culegerii de lucrăari, locul edităarii, anul, paginile

 

Număr de pagini – Numărul de pagini al articolului/revistei

 

Numărul de figuri – Numărul de figuri care se conţin în articolul publicat în revistă

 

Numărul de tabele – Numărul de tabele care se conţin în articol

 

Numărul revistei – Numărul revistei şstiinţtifice în care a fost publicat articolul

 

Pagini (interval) – intervalul de pagini (de la – pâna la) pe care le cuprinde articolul în revistă

 

Periodicitate – v. Frecvenţa apariţiei

 

Profilurile revistei – Domeniile ştiinţifice în care se încadrează revista (a se vedea http://www.cnaa.md/i/profile_publications/registr_prof_domen.doc)

 

Publicaţie – Document realizat prin multiplicare (tipărire sau procedee echivalente) având funcţia de a comunica informaţiile înregistrate, prin texte şi/sau imagini (carte, broşură, serial, note muzicale, atlas, album etc.) Sinonime: scriere publicată; text tipărit; tipăritură

 

Publicaţie periodică – Sinonim: Publicaţie serială; Serial

 

Publicaţie serială – Publicaţie tipărită sau multiplicată apărând în numere, fascicule, volume sau părţi succesive, la intervale de timp determinate sau nedeterminate, înlanţuindu-se în general, numeric sau cronologic pe o durată nelimitată dinainte

 

Publicaţie serială – Sinonim: Publicaţie periodică; Serial

 

Recenzarea articolelor – Procedură de avizare (evaluare) de către un specialist a unui material sub formă de articol prezentat unui colegiu de redacţie în vederea publicării în revista respectivă

 

Recenzent – Specialist care evaluează un material sub formă de articol prezentat unui colegiu de redacţie în vederea publicării în revista respectivă

 

Recenzie – Articol de prezentare a conţinutului unei publicaţii (lucrări ştiinţifice sau opere de artă), însoţit de aprecieri şi analize critice la adresa ideilor conţinute în acest document

 

Redacţie – 1. Colectiv de redactori care lucrează la un ziar, la o revistă etc.; localul în care se găsesc birourile redactorilor unui ziar, ai unei reviste etc. 2. Redactare; felul, forma în care este redactată o publicațaţie, o scriere

 

Redactor-şef – Redactor responsabil (sau -şef) –= conducătorul, responsabilul unei redacţii, care are răspunderea oficială a celor publicate. ♦ Cel care pregăteşte pentru publicare lucrarea unui autor

 

Referinţe – Sursele citate în textul articolului. Referinţele se prezintă conform cerinţelor CNAA. (a se vedea site-ul CNAA)

 

Restituit/Neacceptat  – Articol restituit în vederea redactării în urma recenziei prezentate de un specialist

 

Revistă – Publicaţie periodică (lunară, trimestrială, anuală etc.) cu un conţinut distinct (literar, ştiinţific, artistic etc.) (articole, studii, dări de seamă, note din domenii variate sau dintr-o anumită specialitate), care se adresează unei anumite categorii de cititori sau cu conţinut variat, destinată unei mai largi categorii de cititori

 

Revistă ştiinţifică – revistă ştiinţifică (acreditată) în care a fost publicat articolul recenzat

 

Reviste vândute în străinatate – se enumeră instituţiile din străinătate beneficiare

 

Rezumat – Rezumatul/abstractul articolului făcut de către autor şi care prezintă în mod succint lucrarea (aproximativ 150 cuvinte). Se menţionează domeniul ştiinţific în care se  indică obiectivele şi contribuţiile autorului la tema cercetată. Se menţionează provocările ştiinţifice la care acesta propune soluţii şi rezultatele importante la care acesta propune soluţii şi rezultatele importante obţtinute iîmpreunăa cu implicaţiile aferente)

 

Rezumat de autor – Scurtă expunere, întocmită în general de autor, a conţinutului unui articol sau al unei lucrări însoţind articolul sau lucrarea şi aşezat între titlu şi text

 

Subtitlu - Cuvânt ori sintagmă subordonată titlului propriu-zis (titlu secundar) care precizează conţinutul, forma sau destinaţia lucrării publicate, felul publicaţiei, scopul sau ocazia publicării etc.  De obicei este tipărit pe pagina de titlu, după titlul propriu-zis, scos în evidenţă printr-un caracter special (două puncte, punct, cratimă). Subtitlul poate include de asemenea menţiunea redactorului, traducătorului sau ilustratorului lucrării, numărul volumului al părţii, al seriei şi numărul ediţiei

 

Sumar – Tablă de materii a unei cărţrți, a unei reviste etc.; cuprins

 

Supratitlu – Text de completare la titlul unui articol, capitol sau paragraf, aşezat deasupra titlului

 

Tip – tipul codului ISSN (varianta originală, varianta română, varianta engleză, varianta rusă, pe suport hârtie, pe suport electronic)

 

Tipografie – sau Întreprindre editorial-poligrafică – Unitate specializată a cărei activitate principală constă în tipărirea publicaţiilor. Sau: tipografia unde s-a tipăarit revista

 

Tirajul revistei – Totalitatea exemplarelor unei lucrări tipărite deodată cu una sau mai multe forme de tipar identice

 

Titlu - 1. Un cuvânt sau o sintagmă denumind publicaţia sau o parte a ei şi exprimând (uneori) într-un fel sau altul conţinutul sau caracterul acesteia; cuvânt sau text situat în fruntea unei cărţi, a unui capitol etc. indicând rezumativ materia care se tratează. 2. Termen folosit pentru a desemna o publicaţie, constituind un text distinct, fie că apare într-un singur volum, fie că apare în mai multe volume

 

Titlu alternativ - Partea a doua a unui titlu propriu-zis format din două părţi (fiecare dintre acestea putâînd a fi considerată un titlu), unite prin cuvâîntul sau ori prin echiva lentele sale (în aceeaşi limbă sau în alte limbi)

 

Titlu original - Titlul propriu-zis al unei lucrări redat în limba în care a fost elaborată lucrarea şi tipărit, de obicei,  pe verso foii de titlu

 

Titlu paralel - Titlu propriu-zis redat în altă limbă şi/sau  în alt alfabet

 

Titlu propriu-zis - Titlul principal al unei publicaţii;  cuprinde şi titlul alternativ, dar nu cuprinde titlurile paralele sau de alt fel se află la pagina de titlu sau pe substituentul acesteia (în cazul unor publicaţii seriale)

 

Tom - 1. Diviziune principală de maximă cuprindere, după criterii de conţinut, în unele lucrări de mare amploare. Tomurile pot fi: a) un tom cuprins într-un volum;  b) un tom cuprins în mai multe volume;  c)mai multe tomuri cuprinse într-un volum. 2. Un număr sau set complet de numere ale unei publicaţii seriale socotit ca entitate, şi avînd ca interval de apariţie, de regula, un an.  3. Volum dintr-o operă de proporţii, în mai multe părţi.

 

Vizualizarea recenziei – Posibilitatea de a deschide fişierul/documentul în care este plasată recenzia la un articol

 

Volum – 1. Lucrare apărută ca o carte independentă; carte legată sau broşată. 2. Parte a unei lucrări în mai multe volume prezentată ca o unitate independentă. 3. Materiale tipărite legate în aceeaşi copertă (în biblioteci)

 

Volum omagial – Volum editat cu ocazia aniversării sau comemorării unei personalităţi ori cu ocazia sărbătoririi jubileului (centenarului etc.) unei colectivităţi.
 

 

 

Romanian