Valorificarea conținuturilor religioase ale curriculumului școlar din perspectiva toleranței religioase
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
311 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-05 18:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.014.523 (2)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2304)
SM ISO690:2012
IORDACHESCU, Veaceslav. Valorificarea conținuturilor religioase ale curriculumului școlar din perspectiva toleranței religioase. In: Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională. 31 ianuarie - 1 februarie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2020, pp. 194-196. ISBN 978-9975-76-299-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă 2020
Conferința "Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă"
Chişinău, Moldova, 31 ianuarie - 1 februarie 2020

Valorificarea conținuturilor religioase ale curriculumului școlar din perspectiva toleranței religioase


CZU: 37.014.523
Pag. 194-196

Iordachescu Veaceslav
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 martie 2020


Rezumat

Curricula școlară este un document normativ care vizează formarea elevului conform dezideratului educațional – enunțat în idealul educațional din Codul educației. Fiecare disciplină şcolară a planului cadru prin conținuturile sale valorifică subiecte ale educaţiei religioase, cum ar fi: muzica – muzica religioasă, arta plastică - pictură religioasă, literatura - motive religioase și poezie cu tematică religioasă, istoria – evenimente cu substrat religios. În acest sens, curricula școlară formează anumite abilități culturale și valorifică subiecte cu tematică religioasă, în mare parte predominant confesionale ceea ce permite dezvoltarea toleranței religioase prin cunoașterea propriei identităţi religioase și înţelegerea alterității religioase.

School Curricula is a normative document aimed at training the pupil according to educational purpose – set forth in the educational ideal of the Education Code. Each school discipline of the framework plan through its contents uses topics of religious education, such as: Music – religious music, Art - religious painting, Literature - religious motifs, History – events with a religious substrate. In this sense, the school curricula form certain cultural skills and capitalizes on subjects with religious themes, largely predominantly confessional, which allow the development of religious tolerance by knowing its own religious identity and understanding religious alterity.

Cuvinte-cheie
toleranță religioasă, curricula, pluriconfesional, identitate religioasă, educație religioasă,

religious tolerance, Curricula, multiconfessional, religious identity, Religious education

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Iordachescu, V.</dc:creator>
<dc:date>2020</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Curricula școlară este un document normativ care vizează formarea elevului conform dezideratului educațional &ndash; enunțat &icirc;n idealul educațional din Codul educației. Fiecare disciplină şcolară a planului cadru prin conținuturile sale valorifică subiecte ale educaţiei religioase, cum ar fi: muzica &ndash; muzica religioasă, arta plastică - pictură religioasă, literatura - motive religioase și poezie cu tematică religioasă, istoria &ndash; evenimente cu substrat religios. &Icirc;n acest sens, curricula școlară formează anumite abilități culturale și valorifică subiecte cu tematică religioasă, &icirc;n mare parte predominant confesionale ceea ce permite dezvoltarea toleranței religioase prin cunoașterea propriei identităţi religioase și &icirc;nţelegerea alterității religioase.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>School Curricula is a normative document aimed at training the pupil according to educational purpose &ndash; set forth in the educational ideal of the Education Code. Each school discipline of the framework plan through its contents uses topics of religious education, such as: Music &ndash; religious music, Art - religious painting, Literature - religious motifs, History &ndash; events with a religious substrate. In this sense, the school curricula form certain cultural skills and capitalizes on subjects with religious themes, largely predominantly confessional, which allow the development of religious tolerance by knowing its own religious identity and understanding religious alterity.</p></dc:description>
<dc:source>Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă () 194-196</dc:source>
<dc:subject>toleranță religioasă</dc:subject>
<dc:subject>curricula</dc:subject>
<dc:subject>pluriconfesional</dc:subject>
<dc:subject>identitate religioasă</dc:subject>
<dc:subject>educație religioasă</dc:subject>
<dc:subject>religious tolerance</dc:subject>
<dc:subject>Curricula</dc:subject>
<dc:subject>multiconfessional</dc:subject>
<dc:subject>religious identity</dc:subject>
<dc:subject>Religious education</dc:subject>
<dc:title><p>Valorificarea conținuturilor religioase ale curriculumului școlar din perspectiva toleranței religioase</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>