Valorificarea conținuturilor religioase ale curriculumului școlar din perspectiva toleranței religioase
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
95 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-29 15:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.014.523 (1)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (1559)
SM ISO690:2012
IORDACHESCU, Veaceslav. Valorificarea conținuturilor religioase ale curriculumului școlar din perspectiva toleranței religioase. In: Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională. 31 ianuarie - 1 februarie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2020, pp. 194-196. ISBN 978-9975-76-299-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă 2020
Conferința "Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă"
Chişinău, Moldova, 31 ianuarie - 1 februarie 2020

Valorificarea conținuturilor religioase ale curriculumului școlar din perspectiva toleranței religioase


CZU: 37.014.523
Pag. 194-196

Iordachescu Veaceslav
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 martie 2020


Rezumat

Curricula școlară este un document normativ care vizează formarea elevului conform dezideratului educațional – enunțat în idealul educațional din Codul educației. Fiecare disciplină şcolară a planului cadru prin conținuturile sale valorifică subiecte ale educaţiei religioase, cum ar fi: muzica – muzica religioasă, arta plastică - pictură religioasă, literatura - motive religioase și poezie cu tematică religioasă, istoria – evenimente cu substrat religios. În acest sens, curricula școlară formează anumite abilități culturale și valorifică subiecte cu tematică religioasă, în mare parte predominant confesionale ceea ce permite dezvoltarea toleranței religioase prin cunoașterea propriei identităţi religioase și înţelegerea alterității religioase.

School Curricula is a normative document aimed at training the pupil according to educational purpose – set forth in the educational ideal of the Education Code. Each school discipline of the framework plan through its contents uses topics of religious education, such as: Music – religious music, Art - religious painting, Literature - religious motifs, History – events with a religious substrate. In this sense, the school curricula form certain cultural skills and capitalizes on subjects with religious themes, largely predominantly confessional, which allow the development of religious tolerance by knowing its own religious identity and understanding religious alterity.

Cuvinte-cheie
toleranță religioasă, curricula, pluriconfesional, identitate religioasă, educație religioasă,

religious tolerance, Curricula, multiconfessional, religious identity, Religious education

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Mihailova, O.</dc:creator>
<dc:date>2014-07-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='fr'>La notion de la culture communicative est interdisciplinaire. Il existe deux interprétations de cette notion. La première considère la culture communicative comme l’ensemble des connaissances, des savoir-faire et des qualités communicatives d’une personne qui permet
d’organiser plus effectivement la communication. La deuxième interprétation représente la culture communicative comme la conduite communicative d’un peuple (d’un groupe) comme le composant de sa culture nationale (sa sous-culture). Acceptant cette deuxième
conception il faut accentuer le fait qu’une langue est le noyau de la culture communicative. Elle doit devenir l’objet des études de la théorie de la communication linguistique ainsi que de la théorie de la communication interculturelle. L’étude du mécanisme de l’intéraction des cultures communicatives que nous proposons d’appeler l’interférence interculturelle peut être considérée comme un des aspects de nos recherches.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>Communicative culture is interpreted as an interdisciplinary concept. There are two interpretations of the notion. The first one describes the communicative culture as the totality of knowledge, skills and human communicative abilities which can allow to
organize effectively the process of communication. The second one represents the communicative culture as the communicative people (group) behavior and as a component of its national (group) culture. Taking into account this approach we underline that a language is the core element of the communicative culture. The communicative culture should become the subject of research, the theory of linguistic communication, as well as the theory of intercultural communication. One aspect of the given analysis is the
mechanism of interaction of communicative cultures suggestively called by authors as intercultural interference.</dc:description>
<dc:source>Francopolyphonie 9 (2) 241-250</dc:source>
<dc:subject>culture communicative</dc:subject>
<dc:subject>comportement communicative</dc:subject>
<dc:subject>communication linguustuque</dc:subject>
<dc:subject>communication interculturelle</dc:subject>
<dc:subject>interférence interculturelle</dc:subject>
<dc:title>Понятие коммуникативной культуры в аспекте языковой и межкультурной коммуникации</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>