Măsurarea vizibilității producției științifice a Universității de Stat din Moldova:  analiză bibliometrică și altmetrică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
791 50
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-02 15:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.811:378.4(478) (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (985)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1995)
SM ISO690:2012
ŢURCAN, Nelly; CUJBA, Rodica. Măsurarea vizibilității producției științifice a Universității de Stat din Moldova:  analiză bibliometrică și altmetrică. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2019, nr. 3(123), pp. 3-22. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Măsurarea vizibilității producției științifice a Universității de Stat din Moldova:  analiză bibliometrică și altmetrică

Measuring the visibility of Moldova State University’s scientfic production: bibliometric and altmetric analysis

CZU: 001.811:378.4(478)

Pag. 3-22

Ţurcan Nelly12, Cujba Rodica23
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 24 mai 2019


Rezumat

Etapa modernă de dezvoltare socială se caracterizează prin trecerea la o nouă formă de dezvoltare a societății, în care cunoașterea devine atât o valoare importantă economică, cât și o resursă strategică. Prin urmare, în societatea cunoașterii disponibilitatea cunoștințelor și accesul la acestea joacă un rol extrem de important. Scopul studiului constă în analiza vizibilității publicațiilor științifice ale Universității de Stat din Moldova (USM). Studiul a fost efectuat în baza Instrumentului Bibliometric Național, repozitoriu cu circa 70.000 de publicații științifice și arată în ce măsură oamenii de știință din cadrul USM contribuie la dezvoltarea societății cunoașterii din Republica Moldova. Studiul conține și o analiză comparativă a lucrărilor științifice cu autori afiliați USM incluse în două baze de date internațiolate: Web of Science și Scopus. Metodele de cercetare utilizate în studiu includ analiza bibliometrică și altmetrică a lucrărilor științifice cu autori afiliați USM. În rezultatul studiului s-a constatat că publicațiile USM ocupă un loc semnificativ în fluxul informațional al Republicii Moldova, cercetătorii afiliați USM fiind foarte activi atât la nivel național, cât și internațional. Domeniile de top de cercetare la nivel internațional sunt fizica, știința materialelor, chimia și ingineria, iar la nivel național – științele sociale, economice și umanistice. Gradul de colaborare al autorilor afiliați USM este destul de înalt (0,8–0,9), în cazul publicațiilor din bazele de date internaționale. Studiul este realizat în cadrul Proiectului instituțional al Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale „Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calității și vizualizarea conținutului științific digital din RM - SCIFORM (2015-2018)”.

The modern stage of social development is characterized by the transition to a new form of development of society in which knowledge becomes an important value, both as an economic and a strategic resource. Therefore, in the knowledge society, the availability of knowledge and access to it plays an extremely important role. The aim of the study is to analyze the visibility of scientific publications of Moldova State University (MSU). The study was conducted on the basis of the National Bibliometric Instrument, repository with about 70.000 scientific publications and shows to what extent the scientists within the MSU contribute to the development of the knowledge society in the Republic of Moldova. The study also contains a comparative analysis of scientific papers with authors affiliated to MSU included in two international databases: Web of Science, Scopus. The research methods used in the study include the bibliometric and altmetric analysis of the scientific works with USM affiliated authors. As a result of the study it was found that MSU publications play an important role in the information flow of the Republic of Moldova, MSU affiliated researchers being very active both at the national and the international level. The top MSU research subjects on international level are physics, materials science, chemistry and engineering, but on the national level these are social, economic sciences and the humanities. The degree of collaboration of MSU affiliated authors for international publications is quite high (0.8-0.9). The study is carried out within the institutional project of the Information Society Development Institute “Pilot platform for quality assurance and visualisation of digitised scientific content from the Republic of Moldova (2015-2018) – SCIFORM”.

Cuvinte-cheie
vizibilitatea publicațiilor, analiză bibliometrică, analiză altmetrică, evaluarea activității de cercetare, grad de colaborare, Universitatea de Stat din Moldova,

visibility of publications, bibliometric analysis, altmetric analysis, evaluation of research activity, degree of collaboration, Moldova State University