Tendinţe în arhitectura şi urbanismul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
510 15
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-14 11:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[72+711.4](478)(091) (1)
Arhitectură (635)
Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană și rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini (185)
SM ISO690:2012
OSTAPOV, Alina. Tendinţe în arhitectura şi urbanismul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. In: Arta , 2020, nr. 1(AV), pp. 107-113. ISSN 2345-1181. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3938590
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Tendinţe în arhitectura şi urbanismul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti

Tendencies in the architecture and urbanism of the Moldavian Soviet Socialist Republic

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3938590
CZU: [72+711.4](478)(091)

Pag. 107-113

Ostapov Alina
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2020


Rezumat

Acest articol examinează tendinţele în arhitectura şi urbanismul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM) prin intermediul politicilor şi legislaţiei, urmărind expunerile participanţilor la Congresele Uniunii Arhitecţilor (UA), evenimente periodice, la care participau toţi arhitecţii uniunii şi invitaţii din diferite domenii: conducători de Partid şi Guvern, miniştri, lucrători ai organizaţiilor de construcţii, tipografi, scriitori, artişti, lucrători ai instituţiilor de proiectare, ai organizaţiilor publice şi oaspeţi din alte republici ale Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (URSS). Cercetarea este periodizată cronologic prin studiul stenogramelor Congreselor UA. Acestea înregistrau evenimentele integral, de la raportarea sistematică a activităţilor arhitecţilor şi a profesiunilor conexe (privind urbanismul, arhitectura, restructurarea instituţiilor, calificarea specialiştilor, cercetările în domeniu şi altele), urmate de aprecieri sau critici atât din partea conducerii, cât şi din partea specialiştilor, până la o serie de decizii urmate de a fi realizate. Arhitectul respectă politicile, neavând drept decizional, iar creativitatea se reduce la căutarea rezolvărilor socialiste perfecte. Aceste documente reflectă dezvoltarea republicii prin palierul politic, legislativ şi arhitectural-urbanistic, demonstrând strânsa legătură dintre guvernare şi specialist prin reglementare.

This article examines the tendencies in the architecture and urbanism of the Moldavian Soviet Socialist Republic (MSSR) through policies and laws, contained in the speeches of the participants in the Congresses of the Union of Architects, in periodic events, in which all the architects of the Union and invitees from different fields participated: Party and Government leaders, Ministers, workers of construction organizations, printers, writers, artists, workers of design institutions, public organizations and guests of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR). The research is chronologically organized, through the study of the transcripts of the UA Congresses. They recorded the events in their entirety, from the systematic reporting of the activities of architects and related professions (regarding urbanism, architecture, restructuring of institutions, qualification of specialists, research in the field and others), followed by appreciation or criticism from both leadership and specialists, up to a series of decisions to be made. The architect obeyed the policies, having no right to make a decision, and his creativity was reduced to the search for perfect socialist solutions. These documents reflect the development of the country through the political, legislative and architecturalurban level, demonstrating the close connection between government and specialist through regulation.

Cuvinte-cheie
arhitectură, urbanism, RSSM, congres, Uniunea Arhitecţilor, hotărâre,

architecture, urbanism, MSSR, Congress, Union of Architects, decision