Rolul statului în protecția copiilor aflați în dificultate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
581 15
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-10 22:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.7-053.2(478) (2)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (648)
SM ISO690:2012
ZAVATIN, Vasile; IONAŞCU, Vitalie. Rolul statului în protecția copiilor aflați în dificultate. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2015, nr. XV(1), pp. 40-44. ISSN 1857-0976.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Numărul XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976

Rolul statului în protecția copiilor aflați în dificultate

The state’s role in protecting children in difficulty

CZU: 342.7-053.2(478)

Pag. 40-44

Zavatin Vasile, Ionaşcu Vitalie
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 ianuarie 2020


Rezumat

Această cercetare prezintă efortul statului Republica Moldova în vederea protecției copiilor aflați în dificultate. Principala responsabilitate pentru creșterea copiilor le revine părinților. În cazul în care aceștia din anumite cauze nu-și pot crește copiii, statul are datoria de a interveni și de a-i ajuta. Legea prevede obligativitatea statului de a lua toate măsurile legislative, administrative, sociale și educative corespunzătoare pentru protejarea copilului împotriva oricăror forme de violență, vătămare sau de abuz fizic sau mental, de abandon sau neglijență, de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv violența sexuală, în timpul cât se află în îngrijirea părinților sau a unuia dintre ei, a reprezentantului sau reprezentanțelor săi legali sau a oricărei persoane căreia i-a fost încredințat. Aceste măsuri de protecție trebuie să cuprindă proceduri eficiente pentru stabilirea de programe sociale vizând furnizarea de sprijin necesar copilului și celor cărora le-a fost încredințat, precum și pentru alte forme de prevenire, identificare, raportare, anchetare, tratare și soluționare a cazurilor de rele tratamente.

This investigation presents the Moldovan state effort to protect children. Parents have the biggest responsibility in raising children. If they can not raise children, the state has a duty to intervene and help them. The law requires the state to take all appropriate legislative, administra-tive, social and educational measures to protect the child from all forms of violence, harm or physical or mental abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual violence, in the days that are in the care of parents or one of them, their legal representa-tive or representatives or any other person who was entrusted. These safeguards should include effective procedures for the establishment of social programs regarding provide necessary sup-port for the child and those to whom it was entrusted, as well as for other forms of prevention and for identification, reporting, investigation, treatment and resolution of cases of ill treatments. Keywords: children, future, difficulty

Cuvinte-cheie
copii, viitor, dificultate, violență, neglijare, protecţie, asistență, părinţi, stat, obligație, măsuri eficiente,

children, future, difficulty, violence, neglect, protection, assistance, parents, state obligation, effective measures