The system of values and perception of time in the transitional society: socio-psychological issues and perspectives
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
417 24
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-04 13:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.6 (691)
Psihologie socială (641)
SM ISO690:2012
CAUNENCO, Irina; GAŞPER, Lucia. The system of values and perception of time in the transitional society: socio-psychological issues and perspectives. In: Economie şi Sociologie. 2019, nr. 2, pp. 94-103. ISSN 1857-4130.
10.36004/nier.es.2019.2-08
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 2 / 2019 / ISSN 1857-4130

The system of values and perception of time in the transitional society: socio-psychological issues and perspectives


DOI: 10.36004/nier.es.2019.2-08
CZU: 316.6
JEL: I25, I29, J15, J24
Pag. 94-103

Caunenco Irina1, Gaşper Lucia2
 
1 Institute of Cultural Heritage,
2 Institute of Legal, Political and Sociological Research
 
Disponibil în IBN: 2 ianuarie 2020


Rezumat

The empirical study of the time and values system perception in different social ethnic and age groups offers the possibility to understand the potential subjectivity of groups in transitional society. The goal of the research was the study of time perception, values system in different age and ethnic groups in the transitional society. The methodological basis of our research is the systemic approach and social constructivism. Social groups were studied – age groups (adolescents, youngers, adults); ethnic groups (Gagauz people, Ukrainians, Bulgarians, Russians). In order to carry out the empirical research, standardized methods and semi-structured interview were applied: “The Scale of Time Attitudes” Nutten J.; semi-structured interview on time perception; the method elaborated by E. B. Fantalova. It was revealed that the groups of Russians, Bulgarians are characterized by a positive perception of present time, but the Gagauz people and Ukrainians perceived less positive the present time. Time perspective of these groups is short – from one year to five years – that can be an evidence of difficulties met by these groups in today transitional reality of the country. There were determined groups of youngers on time perception from optimistic to social-anxious (the given type, potential for migration). The study of values system of adolescent respondents from rural areas (most have parents working abroad) showed the importance of such values as health, happy family life and at the same time, the complexity of their basic needs’ satisfaction.

Studiul empiric al percepției timpului și a sferei valorice la diferite grupuri sociale-etnice, de vârstă – face posibilă înțelegerea potențialului subiectivității grupurilor într-o societate tranzitivă. Studiul a avut ca scop studierea percepției timpului, sferei valorice de către diferite grupuri de vârstă și etnice în societatea tranzitivă. Drept bază metodologică a studiului a fost abordarea sistemică și constructivismul social. Au fost studiate grupurile sociale de vârstă – adolescenți, tineri, adulți și etnice -găgăuzi, ucraineni, bulgari și ruși. Pentru realizarea studiului empiric s-au aplicat tehnici standardizate și interviul semistructurat: „Scala atitudinilor de timp” de Nutten J., interviul semistructurat privind percepția timpului, metoda elaborată de E.B.Fantalova. S-a determinat că la grupurile de ruși și bulgari prevalează o percepție pozitivă a prezentului, pe când la găgăuzi și ucraineni fiind mai redusă. Perspectiva de timp a acestor grupuri este de scurtă durată, de la unu la cinci ani, ce poate indica dificultăți în depășirea perioadei de tranzitivitate la grupurile respective. Se disting grupuri de tineri în percepția timpului, de la optimiști la anxioși-social (un tip potențial de emigrare). Un studiu asupra sferei valorice a adolescenților respondenți din mediul rural (cu părinți plecați peste hotare) a dezvăluit prioritatea valorilor – sănătate, o viață de familie fericită și, în același timp, dificultatea în realizarea acestor valori.

Эмпирическое исследование восприятия времени и ценностной сферы у этнических и возрастных социальных групп даёт возможность понимания потенциала субъектности групп в транзитивном обществе. Целью исследования явилось изучение восприятие времени, ценностной сферы разными возрастными и этническими группами в транзитивном обществе. Методологическая основа исследования: системный подход и социальный конструктивизм. Исследовались социальные группы – возрастные (подростки, молодёжь, взрослые); этнические (гагаузы, украинцы, болгары, русские). Для реализации эмпирического исследования были применены стандартизированные методики и полуструктурированное интервью: «Шкала временных установок» Нюттен Ж.; полуструктрированное интервью по восприятию времени; методика Е.Б.Фанталовой. Выявлено, что у групп русских и болгар доминирует позитивное восприятие настоящего времени, тогда как у гагаузов и украинцев оно несколько ниже. Временная перспектива данных групп короткая, от года до пяти лет, что может свидетельствовать о сложностях прохождения периода транзитивности у данных групп. Выделены группы молодёжи по восприятию времени от оптимистического, до социально-тревожного (данный тип- потенциал для эмиграции). Исследование ценностной сферы респондентов подросткового возраста из сельской местности, у которых большинство родителей находятся на заработках, выявило значимость ценностей – здоровья, счастливой семейной жизни, и в то же время сложности в их удовлетворении.

Cuvinte-cheie
large social groups, time perspective, time perception, present time perception, ethnic groups, age groups, value, value system, transitional society, worldview, Social time,

grupuri sociale mari, perspectiva de timp, percepția timpului, grupuri etnice, grupuri de vârstă, valori, societate tranzitivă, orientări valorice, imaginea lumii, timp social,

большие социальные группы, временная перспектива, восприятие времени, этнические группы, возрастные группы, ценности, транзитивное общество, ценностные ориентации, картина мира, социальное время