Analiza indicatorilor de activitate ai IMM-urilor după forme de proprietate în Republica Moldova.  
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
153 5
Ultima descărcare din IBN:
2018-06-07 11:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
334.7.012.63/.64(478) (4)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (318)
SM ISO690:2012
CIOBANU, Mihail. Analiza indicatorilor de activitate ai IMM-urilor după forme de proprietate în Republica Moldova.  . In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2017, nr. 1, pp. 20-26. ISSN 1857-3630.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Numărul 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630

Analiza indicatorilor de activitate ai IMM-urilor după forme de proprietate în Republica Moldova.  

Analysis of the indicators of small and medium enterprises’ activity by ownership forms in the Republic of Moldova


CZU: 334.7.012.63/.64(478)
JEL: L11, L32, L33, M21.
Pag. 20-26

Ciobanu Mihail
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 februarie 2018


Rezumat

Sectorul IMM joacă un rol foarte important în economia națională, reprezentând majoritatea întreprinderilor, jumătate din forța de muncă din țară și o treime din veniturile din vânzări din țară. Starea economică actuală a țării depinde, în mare măsură, de activitatea IMM-urilor. Dată fiind diversitatea formelor de proprietate ale acestora, apare necesitatea de a determina contribuția companiilor cu diferite forme de proprietate în sectorul IMM. Scopul cercetării este identificarea contribuţiei acestor IMM-uri şi evoluţiei acesteia în dependenţă de formele de proprietate ale întreprinderilor în baza studierii indicatorilor lor de activitate. Metodele de cercetare utilizate includ: analiza datelor statistice, comparaţia, indici în lanț, grafice. Rezultatele obţinute au arătat că întreprinderile private deţin întâietatea, practic, la toţi indicatorii de activitate, fiind urmate de cele cu capital în totalitate sau parțial străin și capital total sau parțial public

The SME sector plays a very important role in the national economy, accounting for most enterprises, half of the workforce in the country and a third of sales revenue of the country. So, the current economic state of the country depends largely on the activity of SMEs. Given the diversity of their ownership forms, there is a need to determine the contribution of companies with different forms of ownership in the SME sector. The purpose of the study is to identify the contribution of these SMEs and its evolution, depending on the types of ownership forms of enterprises based on studying their activity indicators. Research methods that were used include: analysis of statistical data, comparison, chain indices, graphs. The results showed that private enterprises have primacy, virtually, at all activity indicators, followed by those with wholly or partly foreign capital and with wholly or partly public capital

Cuvinte-cheie
ÎMM, Republica Moldova,

formă de proprietate, venit din vânzări, salariat, pierdere.,

profit