Analiza indicatorilor principali ai dezvoltării IMM-urilor agricole
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
97 6
Ultima descărcare din IBN:
2018-06-11 17:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
334.7.012.64+631.115](478) (1)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (318)
Conducerea și organizarea fermelor (120)
SM ISO690:2012
CUCIREVII, Vladimir. Analiza indicatorilor principali ai dezvoltării IMM-urilor agricole. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2017, nr. 1, pp. 27-33. ISSN 1857-3630.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Numărul 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630

Analiza indicatorilor principali ai dezvoltării IMM-urilor agricole

Analysis of the main indicators of the development of agricultural SMEs


CZU: 334.7.012.64+631.115](478)
JEL: Q1, Q12, Q22, Q23.
Pag. 27-33

Cucirevii Vladimir
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 februarie 2018


Rezumat

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în articolul dat sunt analizaţi în dinamică: indicatorii care reflectă activitatea IMM-urilor în sectorul agricol; tendinţele creşterii (descreşterii) numărului de întreprinderi, numărului de salariaţi în întreprinderile şi IMM-urile din sectorul agricol în comparaţie cu întreprinderile şi IMM-urile din toate sectoarele economiei; indicatorii care reflectă coraportul dintre veniturile din vânzări, rezultatul financiar al întreprinderilor din agricultură către aceşti indicatori în toate întreprinderile din sectorul economiei naţionale. Datele analizei demonstrează că numărul întreprinderilor din agricultură, care au primit profit, este în creştere, iar ponderea IMM-urilor care au primit profit este o cifră impunătoare şi se află în creştere. Dar, şi dinamica întreprinderilor din agricultură, care au primit pierderi, este mereu în creştere. Numărul întreprinderilor mici, care au primit pierderi, s-a majorat de la 255 de unităţi, în 2007, până la 383 mii de unităţi, în anul 2015. Cel mai mare număr de întreprinderi care aduc pierderi sunt întreprinderile micro, numărul lor s-a majorat atât în valoare absolută, cât şi ca pondere în totalul întreprinderilor din agricultură cu pierderi.

In the given article, based on National Bureau of Statistics data, there are analyzed in dynamic: indicators that reflect the activities of SMEs in the agricultural sector; the trends of increasing (decreasing) number of enterprises, and the number of employees in enterprises and SMEs in the agricultural sector compared to enterprises and SMEs from all sectors of the economy have been analyzed; there are analyzed indicators reflecting the correlation between sales revenue, financial results of enterprises from agriculture to these indicators in all enterprises of the national economy. Data analysis shows that the number of enterprises in agriculture that have received profit is increasing and the share of SMEs that have received profit is an imposing figure and is growing. But the dynamics of enterprises in agriculture that have had loses is continuously growing. The number of small businesses that have had losses increased from 255 units, in 2007, to 383 000 units, in 2015. The largest numbers of businesses that bring losses are micro enterprises; their number has increased both in absolute terms and as share of total enterprises in agriculture with losses.

Cuvinte-cheie
venituri din vânzări, rezultat financiar, întreprinderi cu profit, întreprinderi cu pierderi.