Preeminența dreptului și securitatea juridică în procesul amendării Codului cu privire la știință și inovare și a Codului educației
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
572 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-15 18:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[001.89:347.77+342.733:37.014.1](478) (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (861)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1055)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (454)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2316)
SM ISO690:2012
BALMUŞ, Victor. Preeminența dreptului și securitatea juridică în procesul amendării Codului cu privire la știință și inovare și a Codului educației. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 3(46), pp. 23-30. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461

Preeminența dreptului și securitatea juridică în procesul amendării Codului cu privire la știință și inovare și a Codului educației

The preeminence of the law and the legal security in the process of the amendment to the Code on Science and Innovation and the Education Code


CZU: [001.89:347.77+342.733:37.014.1](478)
Pag. 23-30

Balmuş Victor
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2017


Rezumat

The evolution of the amending `process to the Code on science and innovation and the Education Code has caused the restoring to the issue of respecting the principles of the preeminence of law and ensuring legal certainty in the Republic of Moldova. The author comes up with arguments confirming that the principles in question are still not complied with both in the drafting of legislative acts within the Government, the State Chancellery, the ministries and other central administrative authorities, and in the process of their adoption by the Parliament. Implementation of the Code on science and innovation, amended by Law no. 190 of 21.07.2017 and republished, without additional amendment, will have disastrous consequences on the scientific community and the performance of the research and development field, including the Academy of Sciences of Moldova and the research and development institutions, their image in the European and International research area.  

Evoluția procesului de amendare a Codului cu privire la știință și inovare și a Codului educației a condiționat revenirea la problema respectării principiilor preeminenței dreptului și asigurării securității juridice în Republica Moldova. Autorul vine cu argumente care confirmă că principiile în cauză nu sunt respectate în continuare atât în procesul elaborării actelor legislative în cadrul Guvernului, Cancelariei de Stat, ministerelor şi a altor autorităţi administrative centrale, cât și în procesul adoptării lor de către Parlament. Implementarea Codului cu privire la știință și inovare, amendat prin Legea nr. 190 din 21.07.2017 și republicat, fără o amendare suplimentară, va avea consecințe dezastruoase asupra comunității științifice și performanței domeniului de cercetare-dezvoltare, inclusiv asupra Academiei de Științe a Moldovei și a instituțiilor de cercetare-dezvoltare, a imaginii acestora în spațiul de cercetare european și internațional.  

Cuvinte-cheie
Codul cu privire la știință și inovare, amendare, dezbateri publice, comunitatea științifică,

Codul Educaţiei, transparență, implementare, Academia de Ştiinţe a Moldovei