Cine este doctorandul din Republica Moldova?
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
1689 10
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-18 20:33
SM ISO690:2012
CUCIUREANU, Gheorghe, CERNĂUŢEANU, Victor. Cine este doctorandul din Republica Moldova? In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: : modele de dezvoltare durabilă, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chisinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2017, Ediția 12, Vol.2, pp. 229-233. ISBN 978-9975-3171-2-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2, 2017
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 12-13 octombrie 2017

Cine este doctorandul din Republica Moldova?

JEL: I20, I21, I28, J01

Pag. 229-233

Cuciureanu Gheorghe12, Cernăuţeanu Victor1
 
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2017


Rezumat

Doctoranzii sunt o categorie importantă de persoane pentru societatea modernă. Perioada studiilor doctorale îi echipează pe doctoranzi cu competenţe şi cunoştinţe pentru a-şi continua cariera, în poziţii de vârf, în diferite domenii ale activităţii umane. Din aceste considerente, tendinţa pe plan internaţional este de a-i atrage la studii pe cei mai talentaţi şi de a creşte numărul doctoranzilor. În Republica Moldova, începând cu anul 2015, s-a modificat modalitatea de admitere la studii doctorale. În acest context, în lucrare ne-am propus să analizăm profilul doctoranzilor admişi la studii conform noilor proceduri de concurs şi să stabilim care sunt caracteristicile principalele ale doctorandului înmatriculat. Drept material de studiu au servit listele doctoranzilor înmatriculaţi în anii de studii 2015-2016 şi 2016-2017, care au fost prelucrate statistic şi analitic. Doctorandul tipic înmatriculat în aceşti doi ani are vârsta de 34,3 ani, este femeie, îşi face teza în domeniul dreptului, studiază într-o şcoala doctorală a USM, la frecvenţă redusă, în bază de contract, este din Republica Moldova. În acelaşi timp, se înregistrează deosebiri importante în caracteristicile doctoranzilor după domenii ştiinţifice.  

Doctoral students are an important category of people for modern society. The period of doctoral studies endows PhD students with skills and knowledge to pursue their career in top positions in different areas of human activity. For these reasons, the international trend is to attract the most talented and to increase the number of PhD students. In the Republic of Moldova, starting in 2015, the way of admission to doctoral studies has changed. In this context, in the paper we try to analyze the profile of PhD students admitted to the studies according to the new procedures and to determine the main characteristics of the enrolled doctoral candidate. As informational base, we use the lists of PhD students enrolled in the years 2015-2016 and 2016-2017, which were processed statistically and analytically. The typical PhD student enrolled in these two years is 34.3 years old, is a woman, is a lawyer, studies part time in a doctoral school of the USM, based on a contract, is from the Republic of Moldova. At the same time, there are important differences in the characteristics of PhD students by scientific fieldsa.

Cuvinte-cheie
doctorat, context internaţional,

profilul doctorandului, domenii ştiinţifice, atractivitatea studiilor