Rolul științei dreptului internațional public în reformarea instituției juridice interramurale neutralitatea permanentă a statului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
236 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-29 13:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.214 (4)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (432)
SM ISO690:2012
DORUL, Olga. Rolul științei dreptului internațional public în reformarea instituției juridice interramurale neutralitatea permanentă a statului. In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale". 2016, nr. 2(4), pp. 80-85. ISSN 2345-1858.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Numărul 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858

Rolul științei dreptului internațional public în reformarea instituției juridice interramurale neutralitatea permanentă a statului

CZU: 341.214
Pag. 80-85

Dorul Olga
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2016


Rezumat

Fiind consacrată, deși într-o formă incipientă, în lucrarea lui Hugo Groțius „De jure belli ac pacis” din anul 1625, instituția neutralității statelor a evoluat considerabil până în zilele noastre. În doctrina occidentală apar tot mai mulți autori care afirmă că neutralitatea nu mai este instituție, ci ramură de drept internațional public. Evident, asemenea afirmații le calificăm ca fiind pripite, or, această categorie juridică nu beneficiază de toate trăsăturile unei ramuri de drept. Totodată, conținutul complex al neutralității ne permite să afirmăm că astăzi neutralitatea permanentă a statelor este o instituție interramurală, fiind comună dreptului internațional public, precum și dreptului constituțional. În pofida faptului că astăzi suntem martorii unui număr impunător de conflicte armate cu sau fără caracter internațional, fapt care readuce în atenția societății internaționale rațiunea și beneficiile statutului de neutralitate, actorii de drept internațional, dar și savanții, instituțiile de cercetare nu-i acordă atenția cuvenită, aceasta justificându-se în mare parte prin numărul nesemnificativ al statelor care au adoptat statutul de neutralitate permanentă. Estimăm util să semnalăm necesitatea investigațiilor științifice a conceptului de neutralitate, or, reglementarea neutralităţii în timp de război (prin cele două convenții de la Haga din anul 1907) este, în prezent, depăşită. Contextul globalizării vieții internaționale, configurația actuală a sistemului internațional, precum și provocările la pacea și securitatea internațională necesită un cadru juridic adecvat inclusiv în materia neutralității statelor.

Etant consacré, d’une façon incomplète par Hugo Grotius dans son oeuvre la plus célèbre „De jure belli ac pacis” de 1625, l’institution de la neutralité des états a évolué considérablement jusqu’à nos jours. Dans la doctrine occidentale apparaissent beaucoup d’auteurs qui affirment que la neutralité n’est plus une institution, mais est devenu déjà une branche du droit international public. Evidemment, telles affirmations sont qualifiées comme précipites, or, ce concept juridique ne bénéficie pas des traites caractéristiques pour une branche de droit. Néanmoins, le contenu complexe de la neutralité nous permet d’affirmer qu’aujourd’hui la neutralité permanente des états est une institution commune pur plusieurs branches du droit et surtout pour le droit international public et le droit constitutionnel. Néanmoins le fait qu’aujourd’hui nous sommes des témoins d’un nombre considérable des conflits armés, ce qui amène dans l’attention de la société internationale la ration et les bénéfices du statut de neutralité, les acteurs du droit international et les doctrinaires, les institutions de recherche n’octroient pas l’attention nécessaire, ceci étant justifié par le nombre insignifiant des états qui ont adopté le statut de neutralité permanente. On considère utile de signaler la nécessité des investigations scientifiques du concept de neutralité, or, la règlementation de la neutralité dans le temps de guerre (par les conventions de la Haye de 1907) est dépassé dans nos jours. Le contexte de la globalisation de la vie internationale, la configuration actuelle du système international, ainsi que les provocations à la paix et la sécurité internationale nécessitent un cadre juridique adéquat y inclus dans la matière de la neutralité des états.

Cuvinte-cheie
neutralitate, neutralitate permanentă, securitate internațională, doctrina dreptului internațional public,

statut juridic