Reflecţii privind managementul procesului de creare a valorii intelectuale în condiţiile aplicării Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
727 3
Ultima descărcare din IBN:
2017-10-24 12:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[001.895:338]+378(478) (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (748)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (1392)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1008)
SM ISO690:2012
CERTAN, Simion; CERTAN, Ion. Reflecţii privind managementul procesului de creare a valorii intelectuale în condiţiile aplicării Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova. In: Intellectus. 2015, nr. 2, pp. 68-75. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2015 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Reflecţii privind managementul procesului de creare a valorii intelectuale în condiţiile aplicării Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova

CZU: [001.895:338]+378(478)
Pag. 68-75

Certan Simion1, Certan Ion2
 
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 25 septembrie 2015


Rezumat

Funcţionalitatea noului sistem economic al Republicii Moldova, în baza relaţiilor de piaţă şi deschis către lume, frecvent marcată de dinamism, incertitudine şi de multe ori de risc, uneori chiar ostilă, depinde, în mod esenţial, de activitatea de inovare. Activităţile de inovare, potenţialul de inovare şi instruire vor fi cu siguranţă influenţate de Acordul de Asociere dintre UE şi Moldova. Articolul reflectă avantajele ţării noastre în procesul de integrare în Uniunea Europeană, dezvoltarea afacerilor inovative, potenţialul de instruire şi a propus o serie de măsuri care ar contribui la realizarea obiectivelor Acordului cu privire la aceste aspecte particulare.

The functionality of the new economic system of the Republic of Moldova, based on market relations and open to the world, frequently marked by dynamism, uncertainty and risk often, sometimes even hostile, depends, crucially, on innovation activity. Innovation activities, training innovation potential will definitely be influenced by the Association Agreement between the EU and Moldova. The article reflects on the advantages of our country in the European Union integration process, innovative business development, training potential and proposed some measures that would contribute to the objectives of the Agreement on these particular aspects.

Функциональность новой экономической системы Республики Молдова, основанной на рыночных отношениях и открытой для мира, динамичной, неопределенной и зачастую рискованной, иногда враждебной, зависит, по сути, от инновационной деятельности. На инновационную деятельность, инновационный потенциал обучения, конечно, будет воздействовать Соглашение об ассоциации между ЕС и РМ. Статья отражает преимущества нашей страны в процессе интеграции в Европейский Союз, развитие инновационного бизнеса, потенциал обу- чения и предлагает ряд мер, которые будут способствовать достижению целей Соглашения по этим вопросам.

Cuvinte-cheie
asociație, inovare, intelect, educaţie, performanţă,

management