Impactul Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova asupra formării potenţialului intelectual
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
783 6
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-29 00:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[338+001.895](478):061.1EU (1)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (1399)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (757)
Organizații guvernamentale și tipuri de cooperare (139)
SM ISO690:2012
CERTAN, Simion; CERTAN, Ion. Impactul Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova asupra formării potenţialului intelectual. In: Intellectus. 2015, nr. 1, pp. 51-61. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 1 / 2015 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Impactul Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova asupra formării potenţialului intelectual

CZU: [338+001.895](478):061.1EU
Pag. 51-61

Certan Simion1, Certan Ion2
 
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 iunie 2015


Rezumat

Funcţionalitatea noului sistem economic al ţării noastre, marcat în mod frecvent de dinamism, adeseori de incertitudine și risc, iar uneori chiar de ostilitate, depinde, în mod hotărâtor, de nivelul inovaţional. Activităţile de inovare, potenţialul inovativ de instruire vor fi cu siguranţă influenţate de Acordul de Asociere dintre UE și Republica Moldova. Articolul reflectă avantajele ţării noastre în procesul de integrare în Uniunea Europeană, dezvoltarea afacerilor inovative, potenţialul de formare etc. și propune o serie de măsuri menite să contribuie la realizarea obiectivelor Acordului privind aspectele particulare ale acestuia

The functionality of the new economic system of the Republic of Moldova, based on market relations and open to the world, frequently marked by dynamism, uncertainty and risk often, sometimes even hostile, depends, crucially, on innovation activity. Innovation activities, training innovation potential will definitely be influenced by the Association Agreement between the EU and Moldova. The article reflects on the advantages of our country in the European Union integration process, innovative business development, training potential and proposes some measures that would contribute to the objectives of the Agreement on these particular aspects.

Функциональность новой молдавской экономической системы Республи- ки Молдова, основанной на рыночных отношениях и открытой для мира, динамичной, неопределенной и зачастую рискованной, иногда враж- дебной, зависит, по сути, от инновационной деятельности. На инновационную деятельность, инновационный потенциал обучения, конечно, будет воздействовать Соглашение об ассоциации между ЕС и РМ. Статья отражает преимущества нашей страны в процессе интеграции в Европейский Союз, развитие инновационного бизнеса, потенциал обучения и предлагает ряд мер, которые будут способствовать достижению целей Соглашения по этим вопросам.

Cuvinte-cheie
Acord de Asociere, inovare, intelect, educaţie, performanţă