Applicabilite de la justice transitionnelle dans les societes post- conflictuels par la lumiere du «syndrome balkanic (partie I)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
439 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-22 18:05
SM ISO690:2012
GAMURARI, Vitalie. Applicabilite de la justice transitionnelle dans les societes post- conflictuels par la lumiere du «syndrome balkanic (partie I). In: Studii Juridice Universitare. 2011, nr. 1-2, pp. 11-18. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 1-2 / 2011 / ISSN 1857-4122

Applicabilite de la justice transitionnelle dans les societes post- conflictuels par la lumiere du «syndrome balkanic (partie I)

Pag. 11-18

Gamurari Vitalie
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

La présente étude propose une analyse du processus de la mise en oeuvre de la justice transitionnelle dans une zone qui a été fortement affecté par une série de conflits armés au caractère international et non international, à la fin du XXe siècle — l’ex-Yougoslavie. Les effets de ce conflit «Balkans» sont assez difficiles — la carte politique de l’ex-Yougoslavie a été essentiellement révisée, mais le rétablissement de la confiance entre les « nouveaux voisins » sera prolongé. Cette étude représente un intérêt même pour la République de Moldavie, une société qui, après l’effondrement de l’ex-URSS, s’est confrontée avec le déclenchement d’un conflits armés, moins sanglant que celui dans les Balkans, mais qui a egalement divisé la société en les nostalgiques de l’ancien régime et ceux qui désirent implémenter des vraies valeurs démocratiques européennes, y compris l’intégration européenne. Mots-cles: justice transitionnelle, conflit armé, ex-Yugoslavie, tribunal, crimes de guerre.

Studiul în cauză îşi propune o analiză a procesului de punere în aplicare a justiţiei tranziţionale într-o zonă care a fost puternic afectată de o serie de conflicte armate cu caracter internaţional şi non-internaţional la finele secolului XX — fosta Yugoslavie. Efectele acestui conflict „balcanic“ sunt destul de dure — a fost esenţial „revăzută“ harta politică a fostei Yugoslavii, iar restabilirea încrederii între „noii vecini“ va fi de lungă durată. Studiul în cauză prezintă interes şi pentru Republica Moldova, sosietate care după destrămarea fostei URSS, s-a ciocnit cu declanşarea unui conflict armat, deşi mai puţin sângeros ca cele din Balcani, dar în egală măsură a divizat societatea în cei nostalgici pentru fostul regim şi cei ce doresc implimentarea adevăratelor valori democratice europene, inclusiv integrarea europeană. Cuvinte-cheie: justiţie tranziţională, conflict armat, ex-Yugoslavia, tribunal, crime de război.

BibTeX Export

@article{ibn_63442,
author = {Păduraru, L. and Grădinaru-Popa, M. and Moscalu, M. and Avasiloaiei, A. and Zonda, G. and Stamatin, M.},
title = {<p>Nou-născutul provenit din sarcină multiplă &ndash; complicaţii, evoluţie</p>},
journal = {Buletin de Perinatologie},
year = {2018},
volume = {78 (2)},
pages = {138-139},
month = {Jun},
abstract = {(RO) <p><strong>Introducere</strong>: sarcina multiplă reprezintă una din principalele cauze de prematuritate şi complicaţii secundare, mai ales &icirc;n contextul creşterii numărului de sarcini obţinute prin fertilizare in vitro (FIV) şi al progresului managementului nou-născutului cu risc crescut. Secundar se constată o rată mai mare a supravieţuirii, dar şi a morbidităţii cu potenţiale sechele pe termen lung. <strong>Obiective</strong>: evaluarea incidenţei naşterilor din sarcină multiplă, a mortalităţii şi principalelor categorii de morbiditate a acestei categorii de nou-născuţi. <strong>Material şi metodă</strong>: am efectuat un studiu retrospectiv observaţional asupra nou-născuţilor proveniţi din sarcini multiple, &icirc;ngrijiţi &icirc;n centrul nostru &icirc;n perioada 2015-2017. Am evaluat următorii parametri: modul de obţinere a sarcinii, modul naşterii, v&acirc;rsta de gestaţie, greutatea la naştere, resuscitarea la naştere, complicaţii &icirc;n timpul spitalizării, modalităţile terapeutice, durata de spitalizare. <strong>Rezultate</strong>: din 19550 nou-născuţi &icirc;n Maternitatea &rdquo;Cuza-Vodă&rdquo;, 609 cazuri au provenit din 296 sarcini multiple, cu o incidenţă totală de 1,51% şi o v&acirc;rstă gestaţională de 34,5 săptăm&acirc;ni. Dintre acestea, 280 sarcini au fost gemelare (94,59%), 15 sarcini triple (5,07%) şi 1 sarcină cvadruplă (0,34%). 40 sarcini au fost induse artifi cial prin FIV (13,51%). Nu se constată diferenţă statistică &icirc;ntre sarcinile gemelare sau cu tripleţi &icirc;n privinţa modului de concepţie &ndash; natural sau prin FIV (p = 0.861). FIV se asociază cu o v&acirc;rstă gestaţională mai crescută (p = 0.0248), cu naşterea prin cezariană (p = 0.0289) şi apnee de prematuritate (p=0.034). Nu se observă diferenţe statistic semnifi cative &icirc;n privinţa nevoii administrării de surfactant, numărului de zile de spitalizare sau nevoii de ventilaţie mecanică. Nou-născuţii de rang 3 şi 4 se asociază cu un necesar crescut de reanimare la naştere (p=0.0313), ventilaţie mecanică (p=0.013), sindrom de detresă respiratorie (p=0.014), apnee de prematuritate (p=0.0255), infecţie (p=0.0057) şi tulburări metabolice (p=0.0004). Nou-născuţii proveniţi din sarcină obţinută natural prezintă o rată mai crescută a mortalităţii (p=0.034). <strong>Concluzii: </strong>&icirc;n studiul nostru, sarcinile multiple obţinute prin FIV au beneficiat de urmărire prenatală mai riguroasă, &icirc;n contextul aceleiaşi &icirc;ngrijiri postnatale ca şi a celor obţinute natural. Sarcinile multiple sunt sarcini cu risc neonatal crescut şi necesită o mai bună depistare şi monitorizare prenatală pentru a fi &icirc;ndrumate spre centre cu posibilităţi de &icirc;ngrijire adecvate pentru nou-născuţi.</p>},
abstract = {(EN) <p><strong>Background: </strong>Multiple pregnancy became one of the leading cause of prematurity and subsequent complications, mainly because of increasing rate of in vitro fertilization (IVF) procedures and fast progress in management of high risk neonates. The effect is a higher rate of survival, but also of morbidity with long-term consequences. <strong>Objective</strong>: to evaluate the incidence of births from multiple pregnancies, mortality and main morbidity categories in this category of infants. <strong>Material and methods</strong>: we performed an observational retrospective study on infants coming from multiple pregnancies, born in our hospital over three years (2015-2017). We assessed the following parameters: type of conception, mode of birth, gestational age, birth weight, resuscitation in the delivery room, therapeutic maneuvers, length of hospital stay. <strong>Results: </strong>Out a total of 19550 newborns, 609 infants resulted from 296 multiple pregnancies, with a total incidence 139 of 1.51% and a mean gestational age of 34.5 weeks. Among them 280 were twins (94.59%), 15 were triplets (5.07%) and 1 were quadruplets (0.34%). 40 pregnancies resulted from IVF (13.51%). There is no statistical difference between the number of twin vs triplets pregnancies regarding type of conception: natural vs IVF (p = 0.861). IVF is associated with higher gestational age (p = 0.0248), Caesarean section (p = 0.0289) and apnea of prematurity (p=0.034) comparing with natural multiple pregnancies that presented higher mortality rate (p=0.034). No significant difference regarding surfactant administration, days of hospitalization and need of mechanical ventilation were observed. Range 3 and 4 newborns were associated with higher need of resuscitation at birth (p=0.0313), mechanical ventilation (p=0.013), respiratory distress syndrome (p=0.014), apnea of prematurity (p=0.0255), infection (p=0.0057) and metabolic disfunction (p=0.0004). <strong>Conclusions</strong>: neonates from in vitro fertilization have better prenatal care, despite same postnatal care as natural multiple gestations. Multiple pregnancies are of high risk for neonates and should be better diagnosed and referred to higher levels of neonatal care.</p>},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/63442},
keywords = {sarcina multiplă, fertilizare in vitro, mortalitate, morbiditate neonatală.}
}