Relații semantice în terminologia de marketing
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
248 14
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-05 19:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’276.6’37:339.138 (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1450)
Probleme generale ale comerțului. Piața (769)
SM ISO690:2012
DRUŢĂ, Inga, VIERU, Lidia, VLAS, Mariana. Relații semantice în terminologia de marketing. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european : Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare., Ed. 16, 20 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: Pro Libra, 2022, Ediţia 16, pp. 407-416. ISBN 978-9975-3518-8-1. DOI: https://doi.org/10.52505/filomod.2022.16.44
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 16, 2022
Conferința "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european."
16, Chişinău, Moldova, 20 octombrie 2022

Relații semantice în terminologia de marketing

Semantic Relations in Marketing Terminology

DOI: https://doi.org/10.52505/filomod.2022.16.44
CZU: 811.135.1’276.6’37:339.138

Pag. 407-416

Druţă Inga, Vieru Lidia, Vlas Mariana
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiect:
20.80009.1606.01 Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2022


Rezumat

Concepts do not exist in isolation. Within each domain of knowledge, any notion is defined in relation to other notions through various semantic relations. Terminological variation gives rise to polysemy and synonymy. Equally significant are the relationships of antonymy and hyperonymy. The paper analyzes the most important semantic relations in marketing terminology in Romanian: polysemy, homonymy, synonymy, antonymy, hyperonymy and their types. The relevant identification of semantic relations is important for the structuring of a terminographic work, for the proper ordering of concepts and for the correct drafting of specialized definitions.

Conceptele nu există izolat. În interiorul fiecărui domeniu al cunoașterii, orice noțiune este definită în raport cu celelalte noțiuni prin diverse relații semantice. Variația terminologică dă naștere polisemiei și sinonimiei. La fel de semnificative sunt relațiile de antonimie și hiperonimie. În lucrare se analizează cele mai importante relații semantice din terminologia de marketing în limba română: polisemia, omonimia, sinonimia, antonimia, hiperonimia și tipurile acestora. Identificarea pertinentă a relațiilor semantice este importantă pentru structurarea unei lucrări terminografice, pentru ordonarea adecvată a conceptelor şi pentru redactarea corectă a definițiilor specializate.

Cuvinte-cheie
marketing, terminology, polysemy, homonymy, synonymy, antonymy, hyperonymy.,

marketing, terminologie, polisemie, omonimie, sinonimie, antonimie, hiperonimie.