Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Sintaxa (4.2.). Sintaxa propoziției (2)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
121 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-12 13:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’367.2:82.09(091) (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1326)
Critică literară. Studii literare (189)
SM ISO690:2012
VEREBCEANU, Galaction. Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Sintaxa (4.2.). Sintaxa propoziției (2). In: Philologia. 2022, nr. 3(318), pp. 59-71. ISSN 1857-4300.
10.52505/1857-4300.2022.3(318).05
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Sintaxa (4.2.). Sintaxa propoziției (2)

Linguistic Study on the Sandipa Manuscript. Syntax (4.2.). Sentence Syntax (2)

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2022.3(318).05
CZU: 811.135.1’367.2:82.09(091)

Pag. 59-71

Verebceanu Galaction
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiect:
20.80009.1606.01 Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2022


Rezumat

The article describes the syntactic processes that occur at the level of sentence parts. The characteristic features of complements traditionally grouped into non-circumstantial complements and circumstantial complements recorded in the text of the popular novel Sandipa, a manuscript copy dated at the end of the 18th century in the northern part of historical Moldavia and kept at the Russian State Library, Moscow (ms. Rom. 824, Grigorovici fund). Of these, I draw attention first of all to those complements that were currently used in texts belonging mainly to the 16th century, some of them retaining their properties until the end of the old period, but strongly competing, as we advance in time, by the complements later accepted, as a structure, by the current Romanian norm. Syntactic phenomena are also researched from the point of view of their presence in contemporary writings with the manuscript we are dealing with, referring, as appropriate, to the situation in the current literary language.

Articolul descrie procesele sintactice care se produc la nivelul părților de propoziție. Sunt examinate trăsăturile caracteristice ale complementelor, grupate tradițional (după conținutul lor) în complemente necircumstanțiale și complemente circumstanțiale, consemnate în textul romanului popular Sandipa, copie manuscrisă datată la sfârșitul secolului al XVIII-lea în partea de nord a Moldovei istorice și păstrată la Biblioteca de Stat Rusă, Moscova (ms. rom. 824, fondul Grigorovici). Dintre acestea, rețin atenția, în primul rând, acele complemente care se întrebuințau curent în textele aparținând mai ales secolului al XVI-lea, unele din ele păstrându-și particularutăţile până spre sfârșitul perioadei vechi, concurate însă puternic, pe măsură ce înaintăm în timp, de complementele acceptate ulterior, ca structură, de norma românei actuale. Fenomenele sintactice sunt cercetate și din punctul de vedere al prezenței acestora în scrierile contemporane cu manuscrisul de care ne ocupăm, făcându-se referire, după caz, și la situația din limba literară actuală

Cuvinte-cheie
complement, direct complement, indirect complement, circumstantial complement, relational elements, means of expression, sentence syntax,

complement, complement direct, complement indirect, complement circumstanțial, elemente de relație, mijloace de exprimare, sintaxa propoziției