Tehnici și obiective în procesul de abordare a muzicii contemporane
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
93 0
SM ISO690:2012
CIOBANU, Luminiţa. Tehnici și obiective în procesul de abordare a muzicii contemporane. In: Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan. 11-12 decembrie 2015, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2015, pp. 13-14. ISBN 978-9975-50-161-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan 2015
Conferința "Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan"
Bălți, Moldova, 11-12 decembrie 2015

Tehnici și obiective în procesul de abordare a muzicii contemporane

Techniques and goals in contemporary music approach


Pag. 13-14

Ciobanu Luminiţa
 
Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 8 iulie 2021


Rezumat

În procesul de abordare a muzicii contemporane se face apel la metodele tradiționale, cele care țin de sfera muzicii tonale, în scopul învățării și fixării unei poziții corecte și a unei solide tehnici instrumentale. În același timp, copiii vor asculta și se vor iniția la început auditiv și mai târziu și tehnic, în gestica instrumentală modernă. Copiii nu au păreri preconcepute despre un anumit gen muzical pentru că nu au la ce să se raporteze. Ei manifestă o curiozitate naturală și un apetit spontan de cunoaștere, cu condiția ca acea muzică să-i conducă într-un univers apropiat lor. Obiectivele urmărite în cadrul acestui proces de învățare sunt concentrarea elevului asupra timbrului, suscitarea curiozității și imaginației copi-lului, precum și sublinierea și încurajarea creativității acestuia.

In approaching contemporary music we make appeal to the traditio-nal methods, which involve the tonal music, for learning purpose and for fixing posture and acquisition of a solid instrumental technique. Meanwhile, children will learn to listen at first, and later they will be initiated in the modern instrumental gestures. Children do not have misconceptions about a particular genre because they do not have a model to compare. They show a natural curiosity and a spontaneously appetite for knowledge, provided that the music lead them in a universe close to them. The objective of this learning process is the student concentration on timbre, the stimulating curiosity of the child, highlighting and encourage his creativity.

Cuvinte-cheie
muzică contemporană, gen muzical, timbru, mijloace de învățare, creativitate,

contemporary music, musical genre, timbre, learning means, creativity