Aspecte problematice în implementarea mecanismelor legale privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
27 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-04 20:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
628.47.046:34+614.4 (1)
Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului (125)
Drept. Jurisprudență (10219)
Prevenirea şi controlul maladiilor transmisibile (infecţioase, contagioase). Prevenirea epidemiilor (22)
SM ISO690:2012
ŞEREMET, Igor. Aspecte problematice în implementarea mecanismelor legale privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2021, nr. 1(88), pp. 31-40. ISSN 1729-8687.
10.52556/2587-3873.2021.1(88).04
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1(88) / 2021 / ISSN 1729-8687

Aspecte problematice în implementarea mecanismelor legale privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală

Problematic aspects in the implementation of the legal mechanisms regarding the management of the waste resulted from the medical activity

Проблемные аспекты реализации правовых механизмов обращения с отходами медицинской деятельности


CZU: 628.47.046:34+614.4
DOI: 10.52556/2587-3873.2021.1(88).04
Pag. 31-40

Şeremet Igor
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 mai 2021


Rezumat

Serviciile Medicale din Moldova rămân în urma standardelor europene minime, fapt ce expune lucrătorii domeniului de resort și pacienţii internaţi în spitale la riscul transmiterii infecţiilor nosocomiale în cadrul instituțiilor medicale. În această privinţă, condiţiile de igienă ce ţin de practicile de gestionare și distrugere a deșeurilor rezultate din activitatea medicală nu sunt sufi cient de bune: riscul privind sănătatea și mediul înconjurător persistă. Autorităţile din domeniul ocrotirii sănătăţii din Moldova, conștiente de problema în cauză, au întreprins recent unele măsuri reale pentru a standardiza procedurile de gestionare a deșeurilor activităţii medicale, prin publicarea în 2018 a unui Regulament sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală. Cu toate acestea, practicile standardizate de gestionare a deșeurilor activităţii medicale, care urmează a fi aplicate la moment în diverse instituții medicale din ţară, rămân doar la nivel de acte normative, fără identifi carea mecanismelor reale de implementare. Problema nu este „ce trebuie făcut”, ci „cum să facem”.

Medical services in Moldova remain behind the minimum European standards, which exposes workers in the fi eld and hospitalized patients to the risk of transmitting nosocomial infections in medical institutions. In this respect, the hygiene conditions related to the management and destruction of waste from medical activity are not good enough: the health and environmental risks persist. Th e Moldovan health authorities, aware of this issue, have recently taken some real steps to standardize medical waste management procedures by publishing a 2018 Sanitary Regulation on Waste Management in order to strengthen waste legislation. However, the standardized practices of medical waste management, which are to be applied at the moment in various medical institutions in the country, remain only at the level of normative acts, without identifying the real mechanisms to implement them. Th e problem is not «what to do», but «how to do it».

Медицинские услуги в Молдове отстают от европейских стандартов, что подвергает работников на местах и госпитализированных пациентов риску передачи внутрибольничных инфекций в медицинских учреждениях. В этом отношении гигиенические условия, связанные с управлением и уничтожением отходов медицинской деятельности, недостаточно хороши: риски для здоровья и окружающей среды сохраняются. Органы здравоохранения Молдовы, осведомленные об этой проблеме, с целью консолидации законодательства в сфере управления отходами, недавно предприняли некоторые реальные шаги по стандартизации процедур обращения с медицинскими отходами, опубликовав в 2018 году, Санитарный регламент по управлению медицинскими отходами. Однако стандартизированные практики обращения с медицинскими отходами, которые в настоящее время должны применяться в различных медицинских учреждениях страны, остаются только на уровне нормативных актов, без определения реальных механизмов их реализации. Проблема не в том, «что делать», а в том, «как это сделать».

Cuvinte-cheie
deșeu rezultat din activitate medicală, sistem de gestionare a deșeurilor, tratarea deșeurilor medicale,

medical waste, waste management system, medical waste treatment,

mедицинские отходы, система управления отходами, обработка медицинских отходов