Utilizarea glucocorticoizilor în infecția cu SARS CoV 2: pro și contra
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
29 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-04 19:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.98:578.834.1:615.357 (1)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (266)
Virologie (145)
Medicamentele potrivit originii lor (243)
SM ISO690:2012
BACINSCHI, Nicolae; ŢURCAN, Lucia; PODGURSCHI, Lilia; GUŢU, Ina; COVALSCHI, Tatiana; MIHALACHI-ANGHEL, Maria; CHIANU, Marin; CARACAŞ, Anastasia; VASILACHE, Eugenia. Utilizarea glucocorticoizilor în infecția cu SARS CoV 2: pro și contra. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2021, nr. 1(88), pp. 4-20. ISSN 1729-8687.
10.52556/2587-3873.2021.1(88).01
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1(88) / 2021 / ISSN 1729-8687

Utilizarea glucocorticoizilor în infecția cu SARS CoV 2: pro și contra

Use of glucocorticoids in SARS CoV 2 infection: pros and cons

Использование глюкокортикоидов при инфекции SARS CoV-2: за и против


CZU: 616.98:578.834.1:615.357
DOI: 10.52556/2587-3873.2021.1(88).01
Pag. 4-20

Bacinschi Nicolae, Ţurcan Lucia, Podgurschi Lilia, Guţu Ina, Covalschi Tatiana, Mihalachi-Anghel Maria, Chianu Marin, Caracaş Anastasia, Vasilache Eugenia
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 3 mai 2021


Cuvinte-cheie
infecția SARS CoV-2, COVID-19, glucocorticoizii, furtuna citokinică, efi cacitatea, siguranţă,

SARS CoV-2 infection, COVID-19, Glucocorticoids, cytokine storm, effi cacy, safety,

инфекция SARS CoV-2, COVID-19, глюкокортикоиды, цитокиновый шторм, эффективность, безопасность


Teza

Tratamentul infecției cu SARS CoV-2 constituie o problemă majoră a medicinei contemporane, cauzată de absența medicamentelor antivirale specifi ce. Tentativele de utilizare a multor grupe de preparate au cunoscut unele succese și insuccese. Abordarea patofi ziologică a raționalității folosirii medicamentelor constituie baza efi cacității și siguranței tratamentului. Glucocorticoizii constituie o grupă de preparate capabilă să rezolve problemele de sănătate în situațiile grave și critice. Medicii practicieni, în ciuda absenței datelor bazate pe dovezi, continuă utilizarea corticosteroizilor în situațiile critice în baza proprietăților farmacologice și experienței acumulate. În infecția cu SARS CoV-2, inițial, la începutul pandemiei, nu era recomandată utilizarea glucocorticoizilor, iar ulterior, în baza studiilor clinice efectuate, Organizația Mondială a Sănătății a emis un șir de dispoziții referitoare la raționalitatea folosirii lor printr-o abordare individualizată. Aceasta din urmă presupune determinarea momentului inițierii, selectării preparatului, dozelor și duratei de tratament. Momentul- cheie în acest context îl constituie timpul declanșării furtunii citokinice (săptămâna a doua de la debutul simptomelor), asupra căreia este îndreptată administrarea glucocorticoizilor.

Treatment of SARS CoV-2 infection is a major problem in contemporary medicine caused by the absence of specifi c antiviral drugs. Attempts to use many groups of drugs have had some successes and failures. Th e pathophysiological approach to the rationality of drug use is the basis of the eff ectiveness and safety of treatment. Glucocorticoids are a group of drugs capable of solving health problems in serious and critical situations. Physicians, despite the absence of evidence-based data, continue to use corticosteroids in critical situations based on pharmacological properties and experience. In SARS CoV-2 infection initially, at the beginning of the pandemic, the use of glucocorticoids was not recommended, and later, based on clinical studies, the World Health Organization issued a series of recommendations regarding the rationality of their use through an individualized approach. Th e latter involves determining the timing of initiation, selection of the drug, doses and duration of treatment. Th e key moment in this context is the time of the onset of the cytokine storm (the second week aft er the onset of symptoms) on which the administration of glucocorticoids is directed

Лечение инфекции SARS CoV-2 ‒ серьезная проблема современной медицины, обусловленная отсутствием специфических противовирусных препаратов. Попыт- ки использовать многие группы препаратов имели как успехи, так и неудачи. Патофизиологический подход к рациональности использования лекарств ‒ основа эффективности и безопасности лечения. Глюкокор- тикоиды ‒ это группа препаратов, способные решать проблемы здоровья в тяжелых и критических ситуа- циях. Практикующие врачи, несмотря на отсутствие данных, основанных на доказательствах, продолжают использовать кортикостероиды в критических си- туациях, основываясь на фармакологические свойства и опыте. При инфекции SARS CoV-2 изначально, в на- чале пандемии, использование глюкокортикоидов не рекомендовалось, а позже, на основании клинических исследований, Всемирная Организация Здравоохранения выпустила ряд положений, касающихся рациональности их использования основываясь на индивидуализирован- ном подходе. Последнее требует определение времени начала, выбор препарата, доз и продолжительности лечения. Ключевым моментом в этом контексте явля- ется время развития цитокинового шторма (вторая неделя после появления симптомов), на которое на- правлено введение глюкокортикоидов.