Pure embryonal carcinoma of the testis in an adult male patient: case report
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
21 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-08 22:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.681-006.2.04 (1)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (222)
SM ISO690:2012
KUCUK, Sirin; KUCUK, Izzet Goker; MIZRAK, Bulent; ONGEL, Kurtulus. Pure embryonal carcinoma of the testis in an adult male patient: case report. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2021, nr. 1(88), pp. 26-30. ISSN 1729-8687.
10.52556/2587-3873.2021.1(88).03
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1(88) / 2021 / ISSN 1729-8687

Pure embryonal carcinoma of the testis in an adult male patient: case report

Carcinom embrionar pur al testiculului la un pacient adult de sex masculin: raport de caz

Эмбриональный рак яичка у взрослого пациента мужского пола: отчет о клиническом случае


CZU: 616.681-006.2.04
DOI: 10.52556/2587-3873.2021.1(88).03
Pag. 26-30

Kucuk Sirin1, Kucuk Izzet Goker2, Mizrak Bulent1, Ongel Kurtulus2
 
1 University of Uşak,
2 Izmir Katip Celebi University (IKCU), Izmir
 
Disponibil în IBN: 3 mai 2021


Rezumat

As a case presentation, the present paper aims to present a patient with pure embryonal carcinoma, which is rarely seen, together with the relevant literature. Th e case is a 36-year-old male patient, who applied to the clinic with complaints of pain and swelling in the left testis. In the scrotal doppler ultrasonography, hypoechoic solid lesion contoured to the lobule almost fi lling the left testis and having the size of 25x60 mm were observed. Histopathological and immunohistochemical analysis of the this case was diagnosed with pure embryonal carcinoma. All the patients with complaint of pain-free mass in testis should be investigated. Although the pure embryonal carcinoma is rarely seen, it is one of the tumors that can be clinically and histopathologically confused with other testis tumors and should be considered for the patients applying to the clinic with complaints of pain-free mass in testis

Lucrarea prezintă cazul, mai rar întâlnit, de carcinom embrionar pur la un pacient de sex masculin, însoțit de literatura relevantă. Pacientul, în vârstă de 36 de ani, a aplicat la clinică cu acuze de durere și umfl ături la nivelul testiculului stâng. În ultrasonografi a scrotală doppler, s-au observat leziuni solide hipoecogene conturate până la lobul, aproape umplând testiculul stâng și având dimensiunea de 25x60 mm. Analiza histopatologică și imunohistochimică a acestui caz a fost diagnosticată cu carcinom embrionar pur. Toți pacienții cu acuze de masă nedureroasă în testicule ar trebui investigați. Deși carcinomul embrionar pur se întâlnește rar, el rămâne una dintre tumorile care pot fi confundate clinic și histopatologic cu alte tumori ale testiculului și ar trebui luat în considerare în cazul pacienților care se adresează cu acuze de masă fără durere în testicule.

В качестве презентации клинического случая, настоящая статья имеет целью представить пациента с чистой эмбриональной карциномой, которая редко встречается, вместе с соответствующей литературой. Пациент, 36 лет, обратился в клинику с жалобами на боль и припухлость в левом яичке. При ультразвуковом допплеровском исследовании мошонки наблюдались твердые гипоэхогенные очаги, очерченные долькой, почти заполняющие левое яичко и имеющие размер 25x60 мм. Гистопатологический и иммуногистохимический анализ этого случая выявил чистую эмбриональную карциному. Все пациенты с жалобами на безболезненное образование яичек должны быть обследованы. Хотя чистая эмбриональная карцинома встречается редко, это одна из опухолей, которую клинически и гистопатологически можно спутать с другими опухолями яичка, и ее следует учитывать пациентам, обращающимся в клинику с жалобами на безболезненное образование в яичках.

Cuvinte-cheie
testis, embryonal carcinoma, orchiectomy, adult,

testicul, carcinom embrionar, orchiectomie, adult,

яичко, эмбриональная карцинома, орхиэктомия, взрослый