Consolidarea sistemului național de securitate în contextul politicilor de securitate comunitară: parteneriat și colaborare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
173 10
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-12 15:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
355.02 (98)
Artă militară în general (439)
SM ISO690:2012
HÎRBU-BENCHECI, Diana; MUNTEANU, Andrian. Consolidarea sistemului național de securitate în contextul politicilor de securitate comunitară: parteneriat și colaborare. In: Studii naționale de securitate. 2020, nr. 1(1), pp. 138-155. ISSN 2587-3822.
10.5281/zenodo.3985189
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studii naționale de securitate
Numărul 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822

Consolidarea sistemului național de securitate în contextul politicilor de securitate comunitară: parteneriat și colaborare

Strengthening the national security system with in the frame work of European union security policies: partnership and cooperation

Укрепление национальной системы безопасности в контексте политик коммунитарной безопасности: партнерство и сотрудничество

Renforcement du système national de sécurité dans le contexte des politiques de sécurité communautaire: partenariat et cooperation

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3985189
CZU: 355.02

Pag. 138-155

Hîrbu-Bencheci Diana12, Munteanu Andrian1
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
 
Disponibil în IBN: 12 aprilie 2021


Rezumat

Sistemul naţional de securitate al Republicii Moldova format de la declararea independenței țării a constituit o primă etapă în procesul de democratizare prin tranziție și schimbare a statului nostru. În acea perioadă tânărul stat a trecut printr-un proces amplu de consolidare a capacităţilor instituţionale ale sistemului naţional de securitate, proces care continuă până în prezent. Principalele tendințe ale politicii naţionale de securitate în acea perioadă erau apărarea integrităţii teritoriale, indivizibilităţii și suveranităţii statului, obiective umbrite de conflictul transnitrean și susținute financiar și logistic din exterior. Astăzi societatea moldovenească a evoluat, iar aspiraţiile politicii de securitate sunt corelate cu interesele naționale ale Republicii Moldova și transformările din sistemul internațional de securitate, caracterizat de globalizare, migrație și o instabilitate a relațiilor internaționale. Natura aplicată a interdependenţelor datorate globalizării, care se manifestă tot mai puternic în viaţa internaţională, pun în rol caracterul inseparabilităţii securităţii naţionale a statului nostru de sistemul de securitate european.

The new national security system that was created following the declaration of independence of the Republic of Moldova was the first stage of the democratization process of our country through transition and changes. At that time, the young state underwent through an extensive process of strengthening the institutional capabilities of the national security system. This process has continued until today. The main tendencies of the national security policy at that time were the defense of the territorial integrity, indivisibility and sovereignty of the state. Those objectives were overshadowed by the  Transnistrian conflict that was supported financially and logistically from abroad. Today, the Moldovan society has evolved, and the aspirations of the security policy are correlated with the national interests of the Republic of Moldova and the transformations in the international security system. This system is characterized by globalization, migration and an unstable network of international relations. The applied nature of interdependences due to globalization, which are manifesting themselves more and  more strongly in international life, highlights the character of the inseparability of the national security from the European security system.

Новая национальная система безопасности, созданная одновременно принятием Декларации о независимости Республики Молдова, представляет собой первый этап в процессе демократизации посредством преобразования и изменения нашего государства. В этом периоде молодое государство прошло через комплексный процесс консолидации институциональных возможностей национальной системы безопасности, который продолжается по сей день. Основные тенденции национальной политики безопасности в данный период были защита территориальной целостности, неделимости и суверенитета государства, задачи,  которые были отодвинуты на второй план приднестровским конфликтом, который был поддержан извне - финансово и материально. В настоящее время молдавское общество изменилось, а  намерения  политики безопасности соотнесены с национальными интересами Молдовы и преобразования, происходящими в международной системе безопасности, обладающей такими характеристиками как глобализация, миграция и неустойчивая система международных отношений. Прикладное содержание взаимозависимостей, спровоцированных глобализацией, которые проявляются все настойчивее в международной жизни и укрепляют роль характера неотделимости национальной безопасности от европейской системы безопасности

Le nouveau système de sécurité nationale créé en même temps avec la  déclaration d'indépendance de la République de Moldavie a été une première étape dans le processus de démocratisation par la transition et le changement de notre État. À cette époque, le jeune État a passé par un vaste processus de renforcement des capacités institutionnelles du système de sécurité nationale, processus qui se poursuit aujourd'hui. Les principales tendances de la politique de sécurité nationale à l'époque étaient la défense de l'intégrité territoriale, de l'indivisibilité et de la souveraineté de l'État, objectifs éclipsés par le conflit transnistrien soutenu financièrement et logistiquement depuis l'étranger. Aujourd'hui, la société Moldave a évolué et les aspirations de la politique de sécurité sont corrélées aux intérêts nationaux de la République de Moldavie et aux transformations du système de sécurité  internationale,  caractérisé  par  la  mondialisation,  les  migrations  et  un  système  instable  de  relations internationales. Le caractère appliqué des interdépendances dues à la mondialisation, qui se manifeste de plus en plus fortement dans la vie internationale, met en évidence le caractère de l’inséparabilité de la sécurité nationale du système de sécurité européen.

Cuvinte-cheie
sistem național de securitate, securitate comunitară, stat, Republica Moldova, globalizare, interes naţional,

national security system, EU security, state, Republic of Moldova, globalization, national interest,

система национальной безопасности, общественная безопасность, государство, Республика Молдова, глобализация, национальный интерес,

système de sécurité nationale, sécurité communautaire, Etat, République de Moldavie, mondialisation, intérêt national