Particularităţile clinice ale pacienţilor vârstnici cu infecţie SARS-CoV-2: revista literaturii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
152 15
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-14 14:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.9:578.834.1]:616-036.1-07-053.9 (1)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (274)
Virologie (160)
SM ISO690:2012
ŞORIC, Gabriela; POPESCU, Ana; POPA, Ana; BODRUG, Nicolae. Particularităţile clinice ale pacienţilor vârstnici cu infecţie SARS-CoV-2: revista literaturii. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2020, nr. 2(24), pp. 99-105. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 2(24) / 2020 / ISSN 2345-1467

Particularităţile clinice ale pacienţilor vârstnici cu infecţie SARS-CoV-2: revista literaturii

Clinical particularities of elderly patients with SARS-CoV-2 infection: literature review


CZU: 616.9:578.834.1]:616-036.1-07-053.9
Pag. 99-105

Şoric Gabriela, Popescu Ana, Popa Ana, Bodrug Nicolae
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 22 octombrie 2020


Rezumat

Introducere. În decembrie 2019, apariţia mai multor cazuri de pneumonie de origine necunoscută în provincia Hubei din China a dus la identificarea, în ianuarie 2020, a unui nou coronavirus SARS-CoV-2. Acesta afectează mai frecvent bărbaţii din grupa de vârstă mijlocie şi vârstnici, având cea mai înaltă pondere de mortalitate (8-15%) în rândul celor cu vârsta peste 80 de ani. Cele mai severe cazuri par a fi prezentate de către persoanele vârstnice şi cele cu comorbidităţi, în special, hipertensiune arterială, diabet zaharat şi boli cardio-respiratorii. Material şi metode. Informaţia a fost căutată în bazele de date PubMed, Cochrane, Elsevier, Springer, inclusiv, pe paginile oficiale ale Societăţii Europene de Geriatrie, Societăţile Naţionale de Geriatrie şi Gerontologie Franceză, Americană, Italiană şi Elveţiană, pentru identificarea revistelor ştiinţifice dedicate COVID-19. Au fost selectate surse publicate în perioada decembrie 2019 – mai 2020, în limbile engleză şi franceză, cu aplicarea următoarelor cuvinte cheie: „SARS CoV-2”, „COVID-19”, „clinical characteristics older adult CoV-2”, „clinical manifestation and diagnosis”, „coronavirus impact”, „elderly”. Au fost selectate 29 de publicaţii: studii clinice şi reviste de literatură. Rezultate. Rezultatele studiilor au relevat febra, simptomul mai puţin frecvent la persoanele vârstnice. Dispneea a fost mai frecventă şi mai severă la adulţii vârstnici. Pneumonia bilaterală a avut un indice de severitate mai mare la adulţii vârstnici, cu implicarea mai multor arii pulmonare, afectare bilaterală cu implicarea alveolară şi interstiţială. Simptomele generale, cum ar fi astenia, anorexia, mialgia, cefaleea, anosmia, au avut o frecvenţă mai mică şi nu au fost stabilite diferenţe statistic semnificative între grupurile de vârstnici şi adulţii tineri. Dintre manifestările digestive, cele mai frecvent raportate au fost durerea abdominală şi / sau diareea, care au predominat la grupul de pacienţi vârstnici. Comorbidităţile au fost mai frecvente la vârstnici şi au asociat o rată înaltă a mortalităţii. Concluzii. Simptomatologia tipică maladiei COVID-19, nu este întotdeauna prezentă la persoanele vârstnice. Evoluţia severă a maladiei, decompensarea poliorganică, dependenţa şi rata înaltă a mortalităţii sunt asociate vârstei înaintate, comorbidităţilor, în special, hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, şi bolile cardio-respiratorii.

Introduction. In December 2019, the appearance of several cases of pneumonia of unknown origin in the Hubei province of China, led to the identification, in January 2020, of a new SARS-CoV-2 coronavirus. It, most frequently, affects demiddleaged and elderly men, with the highest mortality rate (8-15%) among those over 80 years of age. The most severe cases seem to be presented by the elderly and those with comorbidities, especially hypertension, diabetes and cardio-respiratory diseases. Material and methods. The information was searched in PubMed, Cochrane, Elsevier and Springer databases, including the pages of the official websites of the European Geriatric Society, the French, American, Italian and Swiss National Geriatrics and Gerontology Societies, to identify COVID-19 scientific journals. Sources published between December 2019 and May 2020, in English and French, were selected using the following keywords: “SARS CoV-2”, “COVID19”, “clinical characteristics older adult CoV-2”, “clinical manifestation and diagnosis”, “coronavirus impact”, “elderly”. Were selected 29 publications: clinical trials and literature review. Results. The results of studies revealed fever that was less common in the elderly. Dyspnea was more common and severe in older adults. Bilateral pneumonia had a higher severity index in elderly adults, with the involvement of several lung areas, bilateral involvement with alveolar and interstitial involvement. General symptoms, such as asthenia, anorexia, myalgia, headache, anosmia, had a lower frequency, and no statistically significant differences were established between the elderly and young adult groups. Among the digestive manifestations, the most frequently reported were abdominal pain and / or diarrhea, which predominated in the group of elderly patients. Comorbidities were more common in the elderly and associated a high mortality rate. Conclusions. Typical COVID-19 disease symptoms are not always present in the elderly. Severe disease progression, polyorganic decompensation, dependence, and high mortality are associated with old age, comorbidities, especially hypertension, diabetes and cardiorespiratory disease.

Cuvinte-cheie
SARS-CoV-2, COVID-19, vârstnici, manifestări clinice, diagnostic,

SARS CoV-2, COVID-19, elderly, clinical manifestations, Diagnosis