Relația interese publice - proces decizional administrativ local în țările spațiului comunitar european: studiu comparativ
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
116 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-17 16:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
352(4):327 (1)
Administrația de nivel inferior. Administrație locală. Administrație municipală. Autorități locale (340)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1072)
SM ISO690:2012
SACA, Victor; BOGOS, Tatiana. Relația interese publice - proces decizional administrativ local în țările spațiului comunitar european: studiu comparativ. In: Moldoscopie. 2020, nr. 4(91), pp. 26-41. ISSN 1812-2566.
10.52388/1812-2566.2020.4(91).03
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 4(91) / 2020 / ISSN 1812-2566

Relația interese publice - proces decizional administrativ local în țările spațiului comunitar european: studiu comparativ

The public interests - local administrative decision - making process relationship in the countries of the European Union: comparative study

La relation l’intérêt public – le processus décisionnel administratif local dans les pays de l’Union Européenne: étude comparative

Взаимосвязь общественные интересы - принятие решений местными административными органами в странах Европейского сообщества: сравнительный анализ


DOI: https://doi.org/10.52388/1812-2566.2020.4(91).03
CZU: 352(4):327
Pag. 26-41

Saca Victor1, Bogos Tatiana2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 aprilie 2021


Rezumat

În prezentul articol este examinată relația interese publice – proces decizional administrativ local în țările din spațiul comunitar european. Autorii scot în evidență importanța bunelor practici a țărilor spațiului comunitar pentru Republica Moldova. Administrația publică locală reprezintă unul dintre cele mai importante atribute ale societății democratice. Anume la nivelul dat se formează rădăcinile democrației, iar aceasta determină semnificația organelor locale, care ocupă o parte considerabilă în sistemul administrativ în ansambu. Tendința statelor spre modernizare creează premise de elaborare a unor standarde privind administrația publică locală, aplicarea unor principii comune de organizare și funcționare a acesteia, definite prin lege și aplicate în practică. Iar identificarea unui model potrivit și eficient de manifestare și realizare a relației respective reprezintă un prim obiectiv. În acest context, în articol se analizează structura administrației publice locale, accentul fiind pus pe manifestarea relației interese publice – proces decizional în diferite state ale spațiului comunitar. În funcție de particularitățile specifice, autorii constată că realizarea acestei relații diferă de la un stat la altul. Iar principiul descentralizării și autonomiei locale este acela care stă la bază fortificării administrațiilor publice locale din diferite țări

The article proposed for publication is analysing the relation between the public interest and the local administrative decisional process in the countries from the European neighbourhood area. The author emphasises the importance of the good practices in the Republic of Moldova. The local public administration represents the main attributes of a democatice society. This is the level that actually forms the good practices of democracy and these determine the role of the local authorities, which have a considerable importance in the administrative system. The tendency of the states to modernization creates the premises for the elaboration of the local public administration standards, and creates the common principles of organisation and functioning of the public administration, defined by law and applied into practice. Identifying a suitable and effective model for organising and improving this collaboration relation is the first goal. In this context, the article is analysing the structure of local public administration, the emphasis being on the relation of the public interests-decision-making process in different states of the community space. The author finds that this relation differs from one state to another, depending on the specific features in each state. The principle of decentralization and local autonomy is what underlies the strengthening of local public administrations in different countries.

Cet article examine la relation entre les intérêts publics et la prise de décision administrative locale dans les pays de l’espace communautaire européen. Les auteurs soulignent l’importance des bonnes pratiques des pays de la zone communautaire pour la République de Moldova. De l’administration publique locale est l’un des attributs les plus importants d’une société démocratique. C’est au niveau de l’administration publique locale que se forment les racines de la démocratie, ce qui détermine la place des organes locaux, qui occupent une part considérable dans l’ensemble du système administratif. La tendance des États à la modernisation crée des conditions préalables à l’élaboration de normes sur l’administration publique locale, à l’application de principes communs de son organisation et de son fonctionnement, définis par la loi et appliqués dans la pratique. Et l’identification d’un modèle approprié et efficace de manifestation et de réalisation de la relation respective est un premier objectif. Dans ce contexte, l’article est destiné à analyser la structure de l’administration publique locale, l’accent étant mis sur la manifestation de la relation intérêt public – prise de décision dans différents États de l’espace communautaire. Selon les particularités spécifiques, les auteurs notent que la réalisation de cette relation diffère d’un état à un autre. Et le principe de décentralisation et d’autonomie locale est celui qui sous-tend le renforcement des administrations publiques locales dans différents pays.

В данной статье исследуется взаимосвязь между общественными интересами и процессом принятия административных решений на местном уровне в странах Европейского сообщества. Авторы подчеркивают значимость для Республики Молдова передового опыта стран евросоюза. Местное публичное управление - один из важнейших атрибутов демократического общества. Именно на уровне местного публичного управления формируются корни демократии и этим определяется роль местных органов власти, которые занимают значительную часть во всей административной системе. Тенденция государств к модернизации создает предпосылки для разработки стандартов в отношении местного публичного управления, применения некоторых общих принципов его организации и функционирования, определенных законом и применяемых на практике. Определение подходящей и эффективной модели для проявления и достижения этих отношений - первейшая цель. В этом контексте, в статье проанализирована структура местного публичного управления, с упором на проявление взаимосвязи публичных интересов с процессом принятия решений в разных государствах европейского сообщества. В зависимости от особенностей, авторы приходят к выводу, что реализация этой связи различается от одного государства к другому. А принцип децентрализации и местной автономии - это то, что лежит в основе усиления местных публичных администраций в разных странах.

Cuvinte-cheie
interes public, proces decizional, administraţie publică locală, decident, Politici publice, spațiu comunitar european, Republica Moldova,

public interest, decision-making process, local public administration, the public decideur, public policies, European neighbourhood area, Republic of Moldova,

intérêt public, processus décisionnel, administration publique locale, politiques publiques, espace communautaire européen, République de Moldova,

общественный интерес, процесс принятия решений, местное публичное управление, лицо, принимающее решения, публичная политика, пространство европейского сообщества, Республика Молдова