Studiu comparativ asupra acumulării stronţiului, cuprului şi fierului la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis în prezenţa unor heterocompuşi coordinativi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
67 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-01 22:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582.232:581.19:546-31 (1)
Botanică sistematică (275)
Fiziologia plantelor (265)
Chimie anorganică (149)
SM ISO690:2012
BULIMAGA, Valentina; RUDIC, Valeriu; LOZAN, Vasile; ZOSIM, Liliana; BULIMAGA, Maria-Bianca; GORINCIOI, Viorina; MACARI, Maria. Studiu comparativ asupra acumulării stronţiului, cuprului şi fierului la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis în prezenţa unor heterocompuşi coordinativi. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2019, nr. 1(121), pp. 42-47. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Studiu comparativ asupra acumulării stronţiului, cuprului şi fierului la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis în prezenţa unor heterocompuşi coordinativi

Comparative study on the accumulation of strontium, copper, and iron upon cultivation of Spirulina plantensis in presence  of coordinative heterocompounds


CZU: 582.232:581.19:546-31
Pag. 42-47

Bulimaga Valentina1, Rudic Valeriu2, Lozan Vasile3, Zosim Liliana1, Bulimaga Maria-Bianca1, Gorincioi Viorina3, Macari Maria1
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
3 Institutul de Chimie
 
Disponibil în IBN: 30 august 2019


Rezumat

A fost studiată influenţa a doi heterocompuşi coordinativi ai Sr(II) şi Cu(II) – CuSr1 şi CuSr2 asupra productivităţii spirulinei şi acumulării stronţiului, cuprului şi fierului în biomasă. S-a stabilit că ambii compuşi coordinativi în limitele de concentraţii 1-7 mg/l manifestă un efect stimulator asupra productivităţii, cu o tendinţă de diminuare mai accentuată la concentraţiile de 7-9 mg/l în cazul utilizării compusului CuSr2 cu conţinut de acid metil salicilic protonat. Cantităţile de Cu şi Sr acumulate în biomasa de spirulină cresc cu majorarea concentraţiei, cu un conţinut mai înalt al acestor elemente în cazul utilizării compusului CuSr1, atingând valori maxime de 1,59 mg% Cu şi 1,66-1,70 mg% Sr, sau de cca 1,5 şi 1,2 ori mai mult, respectiv, comparativ cu conţinutul acestora înregistrat pentru compusul CuSr2. Ambii heterocompuşi contribuie la acumularea mai eficientă în biomasă a fierului din mediul de cultivare (până la 25-26,3 mg%), comparativ cu proba de referinţă fără adaos de compuşi (11,5 mg% Fe).

The influence of two coordinative hetero-compounds of Sr(II) and Cu(II) − CuSr1 and CuSr2 − on the productivity and the accumulation of strontium, copper and iron in Spirulina platensis biomass was studied. It has been established that both hetero-complexes exhibit a stimulating effect on productivity within the concentration limits of 1-7 mg/l, whereas a more pronounced decreasing trend is observed at concentrations of 7-9 mg/l when using the CuSr2 hetero-compound, which contains protonated methyl salicylic acid. The quantity of Cu and Sr accumulated in spirulina biomass increases with the concentration of these elements for CuSr1, reaching maximum values of 1.59 mg% Cu and 1.66-1.70 mg% Sr, or about 1.5 and 1.2 times more, respectively, compared to their content for CuSr2. Both hetero-compounds contribute to the more efficient accumulation of iron from the growth medium (up to 25-26.3 mg%), compared to the reference sample (11.5 mg% Fe) without addition of compounds.

Cuvinte-cheie
Spirulina platensis, heterocompuşi coordinativi, stronţiu, cupru, acumulare,

Spirulina platensis, coordinative heterocompounds, strontium, copper, Accumulation