Executarea mandatului de supraveghere tehnică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
301 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-03 19:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.98 (244)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (578)
SM ISO690:2012
BUNECI, Petre. Executarea mandatului de supraveghere tehnică. In: Vector European. 2019, nr. 2, pp. 11-14. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Executarea mandatului de supraveghere tehnică

The execution of the technical supervision mandate


CZU: 343.98
Pag. 11-14

Buneci Petre
 
Universitatea Ecologică Bucureşti
 
Disponibil în IBN: 8 iunie 2019


Rezumat

Faţă de reglementarea din art. 912 Codul de procedură penală anterior din România care stipula în mod ex-pres că interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice se efectua numai de către procuror sau organul de cercetare penală, prevederile art. 142 alin. 1 Cod procedură penală în vigoare, anterior modificării prin OUG nr. 6/2016, stipulează că acestea pot fi efectuate și de către alte organe specializate ale statului, motiv pentru care aceste dispoziții au fost atacate succesiv la instanța de control constituțional. Curtea Constituțională a constatat prin deciziile nr. 51/2016, 302/2017, 22/2018 şi 91/2018 neconstituționalitatea acestor prevederi, arătând că urmărirea penală efectuată cu încălcarea competenței materiale și după calitatea persoanei privind executarea mandatului de supraveghere tehnică sunt lovite de nulitate absolută. Prezentul studiu are menirea de a face o analiză între vechile reglementări și noile dispoziții procedurale în legătură cu executarea mandatului de supraveghere tehnică care au determinat intervenția Curții Constituționale pen-tru a pune în concordanță legislația procesual penală cu deciziile Curții conform prevederilor constituționale.

Regarding the regulation in art. 912 The Romanian Code of Cr.Pr., which explicitly stipulated that the inter-ception and recording of telephone conversations was carried out only by the prosecutor or the criminal investigation body, the provisions of art. 142 par. 1 Code of Criminal Procedure in force, before amendment by GEO no. 6/2016, stipulates that these may also be carried out by other specialized bodies of the state, for which reason these provisions have been successively challenged by the Constitutional Court. The Constitutional Court found, through decisions no. 51/2016, 302/2017, 22/2018 and 91/2018 unconstitutionality of these provisions, indicating that the criminal prosecution carried out in violation of the substantive competence and the quality of the person regarding the execution of the technical supervision warrant are affected by absolute nullity. The present study aims to analyze the old regulations and the new procedural provisions in connection with the execution of the technical supervision mandate which led to the intervention of the Constitutional Court in order to bring the criminal law into line with the Court's decisions in accordance with constitutional provisions.

Cuvinte-cheie
probă, mijloc de probă, procedee probatorii, mandat de supraveghere tehnică, neconstituționalitate,

evidence, means of proof, probation procedures, technical supervision warrant, unconstitutionality