Sistemul educaţional european – factor al securităţii şi stabilităţii UE  
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
377 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-28 13:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[37.014.5+327](4) (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2562)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1072)
SM ISO690:2012
ROŞCA, Ludmila. Sistemul educaţional european – factor al securităţii şi stabilităţii UE  . In: Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est. 3 mai 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: "Print-Caro" SRL, 2017, pp. 71-86. ISBN 978-9975-56-444-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est 2017
Conferința "Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est"
Chișinău, Moldova, 3 mai 2017

Sistemul educaţional european – factor al securităţii şi stabilităţii UE

 

European educational system - EU security and stability factor


CZU: [37.014.5+327](4)
Pag. 71-86

Roşca Ludmila
 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2018


Rezumat

În acest studiu autorul corelează trei fenomene complexe: educaţia, securi-tatea şi stabilitatea sistemului social-politic. Atît la nivel naţional, cît şi la cel comunitar, subiectul fenomenelor menţionate este omul, iar calitatea, consistenţa relaţiilor sociale depinde de cultura, conştiinţa şi competenţa profesională a acto-rilor procesului politic, procesului decizional. Abordarea sistemică, holistă, sinergetică, behavioristă a procesului politic şi definirea, în acest context, a priori-tăţilor sistemului educaţional, generalizarea rezultatelor investigaţiei îi oferă ori-ginalitate, consistenţă, semnificaţie practică. Dimensiunile procesului politic, componentele lui sunt: factorii şi mediul în care se desfăşoară; actorii şi relaţiile ce se stabilesc între ei; normele ce reglează relaţiile dintre actori; nivelul echili-brului, timpul şi spaţiul desfăşurării.  

In this study, the author correlates three complex phenomena: education, security and socio-political stability of the system. Both at national and community levels the subject of these phenomena is the man, and the quality, consistency of social relations depend on culture, awareness and professional competence of actors in political process, decision making. The systemic, holistic, synergistic, behaviour approach of the political process and definition, in this context, of the priorities of the education system, generalizing results of the investigation give originality, consistency, practical significance. The dimensions of the political process, its components are factors and environment in which they take place; actors and the relationships established between them; rules regulating relations between actors; the balance, deployment time and space.

Cuvinte-cheie
educaţie, abordare sistemica,

proces politic decizional, ho-lism, actor al procesului decizional