Personalitatea cadrului didactic – condiţie fundamentală in procesul instructiv-educativ universitar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
997 77
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-15 16:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.124 (29)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1594)
SM ISO690:2012
COMENDANT, Tatiana. Personalitatea cadrului didactic – condiţie fundamentală in procesul instructiv-educativ universitar. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), pp. 86-90. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 4(27) / 2015 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Personalitatea cadrului didactic – condiţie fundamentală in procesul instructiv-educativ universitar

CZU: 378.124
Pag. 86-90

Comendant Tatiana
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 10 ianuarie 2017


Rezumat

În sistemul contemporan de educaţie, unul dintre principalii indicatori care trasează reforma învăţământului superior european este învăţământul centrat pe student. La realizarea activităţilor instructiv-educative își aduc aportul trei factori cu rol determinant: studenţii universităţii, cadrele didactice și instituţia de învăţământ superior. În lucrare este pusă în valoare personalitatea cadrului didactic; este abordată problema calităţii studiilor în baza unui tip nou de organizare a educaţiei universitare; sunt înaintate repere de atingere ale progresului în învăţământ prezentate pe momentele ciclului PDCA; se accentuează latura formativ-informativă a agenţilor implicaţi în educaţie – cadru didactic și student și rolul îndeplinit de aceștia în mediul universitar.

In the contemporary system of education, one of the main indicators that traces the reform of European higher education is based on teaching centered on the student. For carrying out the instructive-educational activities there are three factors that have a determining role: the university students, the teaching staff and the higher education institution. The article emphasizes the teacher’s personality. The author considers the problem of the quality of studies based on a new type of organizing university education and proposes new ways of obtaining progress in education presented in the items of the PDCA cycle. Emphasis is laid on the formative-informative aspect of the agents involved in education - teacher-student and the role played by them in the university environment

Cuvinte-cheie
personalitate, pedagog, proces instructiv-educativ, învăţământ centrat pe student, cunoaştere, cunoştinţe, competențe,

cadru didactic (educator, profesor), student (educabil), instituţie de învăţământ superior (universitate)