Acreditarea ştiinţifică: Suport sau frână în procesul inovaţional?
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
587 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-25 09:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891/895(478) (2)
Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale (861)
SM ISO690:2012
CANŢER, Valeriu; DERJANSCHI, Valeriu; MINCIUNĂ, Vitalie; BILEŢCHI, Lucia; PIŞCENCO, Marina. Acreditarea ştiinţifică: Suport sau frână în procesul inovaţional? In: Intellectus. 2014, nr. 3, pp. 72-80. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3 / 2014 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Acreditarea ştiinţifică: Suport sau frână în procesul inovaţional?

CZU: 001.891/895(478)
Pag. 72-80

Canţer Valeriu, Derjanschi Valeriu, Minciună Vitalie, Bileţchi Lucia, Pişcenco Marina
 
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 
Disponibil în IBN: 14 noiembrie 2014


Rezumat

Strategia Inovaţională a Republici Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 952 din 27.11.2013, prevede sistarea acreditării ştiinţifice, invocând accesul limitat al unităţilor inovaţionale la mijloacele publice pentru cercetare-dezvoltare, indus de standardele acreditării. În articol se demonstrează că instrumentele aplicate de către CNAA în procesul certificării ştiinţifice sunt chemate să impulsioneze activităţile atât pe segmentul fundamental, cât şi pe cel de transfer tehnologic al spectrului de cercetare-inovare.

Innovation Strategy of the Republic of Moldova for 2013-2010 „Innovations for Competitiveness”, approved by Government Decision no. 952 of 27.11.2013, stipulates the cessation of scientific accreditation, invoking the limited access of innovation entities to public means for research and development, induced by the standards of accreditation. The article demonstrates that the instruments applied by the CNAA in the scientific certification process are called on to speed up activities on both fundamental and technological transfer segment of the research and innovation spectrum.

Инновационная стратегия Республики Молдова на период 2013-2020гг.: «Инновации для конкурентоспособности», утвержденная Постановлением Правительства № 952 от 27.11.2013 г., предусматривает прекращение научной аккредитации, а в качестве аргумента приводится ограничение доступа инновационных предприятий к государственным средствам на научные исследования и разработки, чему способствуют стандарты аккредитации. В статье показано, что применяемые НСАА в процессе научной сертификации инструменты призваны стимулировать деятельность в научно- исследовательской и инновационной области, как в направлении фундаментальных наук, так и на сегменте трансфера технологий.