Infecția COVID-19 la bolnavii cu tuberculoză din mun. Chișinău
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
101 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-07 09:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.24-002.5.COVID-19 (2)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (646)
SM ISO690:2012
OSIPOV, Tatiana; TUDOR, Elena; STANCEVA, Marina; NIGULEANU, Adriana; ONOFRAȘ, Maria; MALIC, Alina. Infecția COVID-19 la bolnavii cu tuberculoză din mun. Chișinău. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2022, nr. 2(93-S), pp. 216-219. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 2(93-S) / 2022 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873

Infecția COVID-19 la bolnavii cu tuberculoză din mun. Chișinău

COVID-19 infection in tuberculosis patients in the municipality of Chisinau

Инфекция COVID-19 у больных туберкулезом в мун. Кишинев

CZU: 616.24-002.5.COVID-19

Pag. 216-219

Osipov Tatiana1, Tudor Elena2, Stanceva Marina1, Niguleanu Adriana1, Onofraș Maria1, Malic Alina1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2023


Rezumat

Datorită eforturilor comune ale statelor și ale comunităților medicale, în ultimii ani s-a reușit să se stabilizeze situația prin tuberculoză. 2020 a adus umanității o nouă provocare sub forma unei pandemii – o infecție COVID-19. Crizele economice, o scădere a nivelului de trai în rândul populației generale au afectat întotdeauna negativ indicatorii epidemiologici ai tuberculozei, așa că ar trebui de așteptat acum un impact negativ similar asupra acestora. A fost analizată structura demografică, formele clinice și radiologice ale tuberculozei și COVID-19. Examinarea și tratamentul a 63 de pacienți identificați în 2020 s-au efectuat la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”. Tuberculoza, confirmată prin metode bacteriologice și molecular-genetice. Infecție cu coronavirus a fost identificată printr-un test pozitiv de reacție polimerazei în lanț pentru SARSCoV2. Tuberculoza la 43 de pacienți a fost depistată concomitent cu COVID-19, la 20 de persoane infecția cu coronavirus a evoluat pe fondal de TB. Au predominat formele diseminate de tuberculoză - 50,8%; 36,5% au avut leziuni la două sau mai multe organe și sisteme, ceea ce este asociat cu o proporție mare (54,0%) de pacienți HIV pozitivi cu un stadiu avansat al bolii. 20,6% din cazurile de coinfecție s-au încheiat cu deces. Astfel, putem presupune un posibil efect agravant al tuberculozei asupra COVID-19 în cazul formelor severe sau extinse ale acestor boli.

Thanks to the combined efforts of the states and medical communities, in recent years it has been possible to stabilize for tuberculosis. 2020 brought a new challenge to humanity in the form of a previously unknown disease pandemic - COVID-19 infection. Economic crises, a decrease in the standard of living among broad sections of the population have always had an adverse effect on the epidemiological indicators of tuberculosis, so a similar negative impact on them should be expected now. To attempt to analyze the demographic structure, clinical and radiological forms of tuberculosis and COVID-19. Examination and treatment of 63 patients were carried out in 2020 in the Municipal Clinical Hospital of Phtisiopneumology. Tuberculosis, confirmed by conventional bacteriological and molecular-genetic methods. The coronavirus infection was verified by a positive polymerase chain reaction test for SARS-CoV-2. Tuberculosis in 43 patients was detected simultaneously with COVID-19, in 20 people coronavirus infection was diagnosed in TB patients. Disseminated forms of tuberculosis prevailed - 50.8%; in 36.5%, two or more organs and systems were affected, which is associated with a high proportion (54.0%) of HIV-positive patients. Lung damage with COVID-19 was noted in 36.5%. Fatal outcomes ended in 20.6% of cases of coinfection. An assumption was made about the possibility of an aggravating effect of tuberculosis on COVID-19 in the case of severe or widespread forms of these diseases.

Благодаря объединённым усилиям государств и медицинских сообществ в последние годы удавалось сдерживать ситуацию по туберкулёзу. 2020 г. принёс человечеству новый вызов в виде пандемии неизвестной ранее болезни – инфекции COVID-19. Экономические кризисы, снижение уровня жизни среди широких слоёв населения всегда неблагоприятно отражались на эпидемиологических показателях туберкулёза. Были проанализированы демографические данные, клинико-рентгенологические формы туберкулёза и COVID-19, а также течения и исхода заболевания у пациентов с указанной коинфекцией. Обследование и лечение 63 пациентов, выявленных в 2020 проводилось в Институте Фтизиопульмонологии «Кирилл Драганюк». Туберкулёз был подтверждён бактериологическими и молекулярно-генетическими методами. Новая коронавирусная инфекция была выявлена положительным тестом полимеразно-цепной реакции на SARS-CoV-2. Туберкулёз у 43 больных был обнаружен одновременно с COVID-19, у 20 человек он предшествовал коронавирусной инфекции. Преобладали диссеминированные формы туберкулёза – 50,8%; в 36,5% имело место поражение двух и более органов и систем, что связано с высокой долей (54,0 %) ВИЧположительных пациентов. Поражение лёгких при COVID-19 отмечено в 36,5%. Летальным исходом завершились 20,6% случаев коинфекции, приведена структура причин смерти. Таким образом, можно предположить о возможном отягощающем влиянии туберкулёза на COVID-19 в случае тяжёлых или распространённых форм этих заболеваний.

Cuvinte-cheie
infecție cu coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, tuberculoza, infecție HIV, coinfecție,

COVID-19, SARS- CoV-2, tuberculosis, HIV infection, Coinfection,

коронавирусная инфекция, COVID-19, SARS-CoV-2, туберкулез, ВИЧ-инфекция, коинфекция