Migrația externă și problemele de securitate în Azerbaidjan
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
179 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-06 14:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.74:351.86(479.24) (1)
Demografie. Studiul populației (757)
Activități specifice administrației publice (1005)
SM ISO690:2012
ASCHEROVA, Simuzer. Внешняя миграция и вопросы безопастности в Азербайджане. In: Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale, Ed. 2, 22 aprilie 2022, Chişinău. Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2022, Vol.2, pp. 163-173. ISBN 978-9975-56-874-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2, 2022
Conferința "Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale"
2, Chişinău, Moldova, 22 aprilie 2022

Migrația externă și problemele de securitate în Azerbaidjan

External migration and security issues in Azerbaijan

Внешняя миграция и вопросы безопастности в Азербайджане

CZU: 314.74:351.86(479.24)

Pag. 163-173

Ascherova Simuzer
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 septembrie 2022


Rezumat

În articolul dat migrația externă în Azerbaidjan este considerată ca un aspect separat în stat, care afectează securitatea acestuia. S-a făcut o analiză a amplorii și impactului migrației forței de muncă asupra dezvoltării socio-economice a țării, în contextul securitizării acestui proces. Articolul a studiat și potențialul analitic al organelor de stat din Azerbaidjan în domeniul securității migrației.

In this article, external migration in Azerbaijan is considered as a separate aspect in the state that affects its security. The analysis of the scale and impact of labor migration on the socio-economic development of the country, in the context of securitization of this process, was carried out. The article also examined the analytical potential of the state bodies of Azerbaijan in the field of migration security.

В данной научной статье внешняя миграция в Азербайджане рассматривается, как отдельный аспект в государстве, влияющий на его безопасность. Был проведен анализ масштабов и воздействие трудовой миграции на социально-экономическое развитие страны, в условиях секьюритизации данного процесса. Так же в статье был изучен аналитический потенциал государственных органов Азербайджана в сфере миграционной безопасности.

Cuvinte-cheie
migraţie, securitatea migrației, securitizare, migrația externa,

migration, migration security, Securitization, external migration,

миграция, Миграционная безопасность, секьюритизация, Внешняя миграция.