Perspective de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova in cadrul parteneriatului estic
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
190 11
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-12 15:47
SM ISO690:2012
CUROŞ, Liudmila; TULBU-FRUNZE, Cristina. Perspective de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova in cadrul parteneriatului estic. In: Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale. Vol.1, 23 aprilie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2021, pp. 265-273. ISBN 978-9975-56-873-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1, 2021
Conferința "Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale"
Chişinău, Moldova, 23 aprilie 2021

Perspective de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova in cadrul parteneriatului estic

Prospects for sustainable development of the Moldova Republic within the framework of the eastern partnership


Pag. 265-273

Curoş Liudmila12, Tulbu-Frunze Cristina2
 
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2021


Rezumat

În articolul are loc o scurtă descriere a evoluției reformelor educaționale din Republica Moldova începând cu anul 1991. Pașii treptați în învățământul democratic și umanist, realist și ca răspuns a cerințelor de piață, care sunt în permanență schimbare. Sprijinirea dezvoltării economice, educaționale și sociale, ultimul palier bilateral al Parteneriatului Estic, care transferă practicile politicii de coeziune europene în reducerea disparităților geografice și sociale interne din statele partenere, este unul de bună seamă binevenit. Și dacă consolidarea economiei este esențială pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor, pentru a reduce inegalitatea și pentru a face țările partenere locuri în care oamenii doresc să-și construiască viitorul, Politicile educaționale și mobilitatea interstatală și studierea pe tot parcursul vieții oferă forța de muncă cunoștințele, capacitățile și abilitățile necesare. Interconexiunile puternice între UE și Parteneriatul Estic (în special Republica Moldova), precum și între țările partenere, sunt factori determinanți importanți ai dezvoltării economice, integrării regionale, comerțului și mobilității. Scopul este de a crea locuri de muncă decente și oportunități economice, asigurând prosperitate pentru persoanele care trăiesc în țările partenere. Sprijinind în continuare capacitatea organizațiilor societății civile, în special a organizațiilor locale și de tineret, de a se implica constructiv în elaborarea politicilor și promovarea reformelor și responsabilității publice va face posibil o modernizare a întregului stat.

The article provides a brief description of the evolution of educational reforms in the Republic of Moldova since 1991. The steps taken in democratic and humanistic education, realistic and in response to market demands, which are constantly changing. Supporting economic, educational and social development, the last bilateral level of the Eastern Partnership, which transfers European cohesion policy practices in reducing internal geographical and social disparities in the partner countries, is a welcome fact. And while strengthening the economy is essential to meet citizens’ expectations, reduce inequality and make partner countries places where people want to build their future, education policies and interstate mobility and lifelong learning provide the knowledge workforce, the necessary skills and abilities. Strong interconnections between the EU and the Eastern Partnership (especially the Republic of Moldova), as well as between partner countries, are important determinants of economic development, regional integration, trade and mobility. The aim is to create decent jobs and economic opportunities, ensuring prosperity for people living in partner countries. Further supporting the capacity of civil society organizations, especially local and youth organizations, to become constructively involved in policymaking and to promote reforms and public accountability will make possible the modernization of the whole state.

Cuvinte-cheie
educaţie, parteneriat, Parteneriatul Estic, politici educaţionale, mobilitate educaţională.,

education, partnership, Eastern Partnership, Educational policies, educational mobility.