Rezistența la antimicrobiene. Caracteristica rezistenței la preparate antimicrobiene a bacteriilor gram-negative
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
26 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-04 20:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.281.9.015.8:579.84 (1)
Medicamentele potrivit acţiunii lor principale (192)
Microorganisme. Bacterii (83)
SM ISO690:2012
BUCOV, Victoria; BURDUNIUC, Olga; BALAN, Greta; GRUMEZA, Maria; CRACIUN, Olga; BIVOL, Maria. Rezistența la antimicrobiene. Caracteristica rezistenței la preparate antimicrobiene a bacteriilor gram-negative. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2021, nr. 1(88), pp. 50-56. ISSN 1729-8687.
10.52556/2587-3873.2021.1(88).06
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1(88) / 2021 / ISSN 1729-8687

Rezistența la antimicrobiene. Caracteristica rezistenței la preparate antimicrobiene a bacteriilor gram-negative

Antimicrobial resistance. Characteristic of resistance to antimicrobial preparations of Gram-negative bacteria

Устойчивость к противомикробным препаратам. Характеристика устойчивости к антимикробным препаратам грамотрицательных бактерий


CZU: 615.281.9.015.8:579.84
DOI: 10.52556/2587-3873.2021.1(88).06
Pag. 50-56

Bucov Victoria1, Burduniuc Olga1, Balan Greta2, Grumeza Maria2, Craciun Olga1, Bivol Maria1
 
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 3 mai 2021


Rezumat

Scopul articolul este reviul literaturii privind rezistența bacteriilor Gram-negative la preparate antimicrobiene. Au fost analizate 131 de surse, inclusiv documentele OMS și publicații științifice. Rezistența bacteriană rămâne o amenințare semnifi cativă și o cauză principală de deces la nivel mondial. Bacteriile rezistente proliferează prin selecție naturală atunci când cele sensibile la medicamente sunt îndepărtate de antibiotice. Aceste organisme se pot răspândi în toate unitățile de îngrijire a sănătății, precum și în comunitate, fapt ce necesită o atenție sporită la măsurile de control al infecțiilor și administrarea medicamentelor care conțin β-lactam în efortul de a controla selecția de agenți patogeni și mai nocivi. Au fost raportate mai multe strategii pentru combaterea și controlul bacteriilor Gram-negative rezistente, cum ar fi dezvoltarea agenților auxiliari antimicrobieni, modifi carea structurală a antibioticelor existente, cercetarea și studiul structurilor chimice cu noi mecanisme de acțiune. Pe lângă terapia nouă, un sistem efi cient de control al infecțiilor, alături de utilizarea prudentă a preparatelor antimicrobiene, este extrem de important.

The scope is the literature review on the resistance of Gramnegative bacteria to antimicrobial preparations is presented. 131 different materials were analyzed, including WHO documents and scientifi c publications. Bacterial resistance remains a significant threat and a leading cause of death worldwide. Resistant bacteria proliferate by natural selection when drug-sensitive ones are removed by antibiotics. These organisms can be spread to all health care facilities as well in community, which requires increased attention to infection control measures and the administration of β-lactamcontaining medicines in an effort to control the selection of other even more harmful pathogens. Several strategies for combating and controlling Gram-negative resistant bacteria have been reported, such as the development of antimicrobial auxiliaries, structural modifi cation of existing antibiotics, research and study of chemical structures with new mechanisms of action. In addition to new therapy, an effective infection control system, along with the prudent use of antimicrobials, is extremely important.

Целью статьи является обзор литературы по устойчивости грамотрицательных бактерий к антимикробным препаратам. Был проанализирован 131 источник, включая научные публикации и материалы ВОЗ. Бактериальная резистентность остается серьезной угрозой и основной причиной смертности во всем мире. Устойчивые бактерии накапливаются путем естественного отбора, когда чувствительные к лекарствам бактерии удаляются антибиотиками. Эти организмы могут распространяться во всех медицинских учреждениях и в окружающей среде, что требует повышенного внимания к мерам контроля, к применению β-лактамсодержащих лекарств, чтобы контролировать появление еще более устойчивых патогенов. Опубликовано несколько стратегий борьбы с грамотрицательными устойчивыми бактериями, таких как разработка противомикробных вспомогательных средств, структурная модификация существующих антибиотиков, исследование и изучение химических препаратов с новыми механизмами действия. Наряду с новой терапией, чрезвычайно важна эффективная система надзора и контроля инфекций и разумное использование противомикробных препаратов

Cuvinte-cheie
preparate antimicrobiene, bacterii gramnegative, rezistenţă,

antimicrobial preparations, gram-negative bacteria, resistance,

противомикробные препараты, грамотрицательные бактерии, резистентность