Managementul riscului complicațiilor trombоembolice în oncologie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
33 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-04 20:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-006.6-06:616-005.6/.7 (1)
Patologie. Medicină clinică (3962)
SM ISO690:2012
BURUIANA, Sanda. Managementul riscului complicațiilor trombоembolice în oncologie. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2021, nr. 1(88), pp. 57-62. ISSN 1729-8687.
10.52556/2587-3873.2021.1(88).07
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1(88) / 2021 / ISSN 1729-8687

Managementul riscului complicațiilor trombоembolice în oncologie

Management of the risk of thromboembolic complications in oncology

Факторы риска тромбоэмболических осложнений в онкологи


CZU: 616-006.6-06:616-005.6/.7
DOI: 10.52556/2587-3873.2021.1(88).07
Pag. 57-62

Buruiana Sanda
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 3 mai 2021


Rezumat

Maladia oncologică prezintă un risc sporit pentru dezvoltarea evenimentelor trombotice, fi ind asociat cu rate înalte de recurență și mortalitate. Din aceste motive, prevenirea trombozei asociate cancerului reprezintă o problemă majoră în conduita pacientului oncologic. Cunoașterea factorilor de risc tromboembolici în oncologie este absolut necesară pentru evaluarea raportului risc-benefi ciu individual al profi laxiei. Scopul acestei lucrări este elucidarea factorilor de risc al complicațiilor tromboembolice în oncologie. În acest sens, au fost studiate publicațiile științifi ce medicale din baza de date GoogleSearch, PubMed, Z-library, NCIB, Medscape, Hinari, au fost căutate după cuvintele-cheie: „tromboză asociată cancerului”, „cancer”, „factor de risc”. Informațiile au fost sistematizate, evidențiind factorii de risc al complicațiilor tromboembolice la pacienții oncologici.

Oncological disease is a hypercoagulable state with an associated increased risk of venous thromboembolism and is associated with high rates of recurrence and mortality. For those reasons, the prevention of cancer-associated thrombosis is of paramount importance. Knowledge of thromboembolic risk factors in oncology is absolutely necessary for the evaluation of the individual risk-benefit ratio of prophylaxis. The aim of this paper is to elucidate the risk factors of thromboembolic complications in cancer patients. In order to achieve the set aim, the medical scientifi c publications from the GoogleSearch database, PubMed, Z-library, NCIB, Medscape, Hinari, were searched for the keywords: „cancer-associated thrombosis”, „cancer”, „risk factor”. The information was systematized, highlighting the risk fac

Тромботические осложнения у пациентов с злокачественными заболеваниями являются частыми явлениями и связаны с высокими показателями рецидивов и смертности. Следовательно, профилактика и оптимальное лечение ВТЭ являются важными компонентами в ведении онкологических больных. Для оценки индивидуального соотношения риска и пользы профилактики тромбообразования необходимо определить возможные факторы риска. Целью данной статьи является определение факторов риска тромбоэмболических осложнений у онкологических больных. Для достижения поставленной цели был проведен поиск медицинских научных работ из базы данных GoogleSearch, PubMed, Z-library, NCIB, Medscape, Hinari, по ключевым словам: «тромбоз», «тромбоз ассоциированный с раком», «фактор риска». Полученная информация была систематизирована, были выделены факторы риска тромбоэмболических осложнений у онкологических больных.

Cuvinte-cheie
cancer, trombembolii asociate cancerului, factori de risc, algoritm,

cancer, cancer-associated thrombosis, risk factors, algoritm,

рак, тромбоз ассоциированный с раком, факторы риска, алгоритм