Evaluarea cost-eficienței laparoscopiei în abdomenul acut
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
29 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-04 20:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.381-002.1-072.1:614.2 (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1108)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (551)
SM ISO690:2012
MALACINSCHI-CODREANU, Tatiana. Evaluarea cost-eficienței laparoscopiei în abdomenul acut. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2021, nr. 1(88), pp. 63-70. ISSN 1729-8687.
10.52556/2587-3873.2021.1(88).08
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1(88) / 2021 / ISSN 1729-8687

Evaluarea cost-eficienței laparoscopiei în abdomenul acut

Evaluating the cost-effectiveness of laparoscopy in the acute abdomen

Oценка экономической эффективности лапароскопии при остром животе


CZU: 616.381-002.1-072.1:614.2
DOI: 10.52556/2587-3873.2021.1(88).08
Pag. 63-70

Malacinschi-Codreanu Tatiana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 3 mai 2021


Rezumat

Analiza cost-efi ciență (ACE) este un instrument de selectare a unei soluții alternative pentru atingerea aceluiași obiectiv cuantifi cat în unitățile fi zice de măsură. ACE oferă cadrul analitic pentru identifi carea celei mai efi ciente tactici pentru utilizarea resurselor limitate. Am cercetat datele din literatura de specialitate și din literatura economică, cu scopul de a determina gradul de implementare al analizei cost-efi ciență în sistemul de sănătate publică atât la nivel internațional cât și național, precum și aplicarea practică în medicina clinică. Originea ACE este din cadrul serviciului militar, unde a fost aplicată în premieră pentru identifi carea celei mai raționale căi de utilizare a resurselor fi nanciare pentru realizarea obiectivelor propuse, fi ind ulterior aplicată în diverse domenii sociale, inclusiv și în sistemul de sănătate, stipulând date care țin de tehnica, principiile aplicării ACE. Necesitatea evaluării cost-efi cienţei intervenţiilor chirurgicale este determinată de creșterea progresivă a costului serviciilor medicale prestate, de apariţia metodelor alternative de tratament a unei patologii, limitarea fi nanţării tehnologiilor înalt specializate. Evaluarea economică a cost- efecienţei tratamentului în abdomenul acut reprezintă un obiectiv important al medicinei clinice, constituind un instrument de argumentare și de promovare a metodelor laparoscopice în diagnosticul și tratamentul abdomenului acut, comparativ cu metodele clasice tradiționale practicate.

Cost-effectiveness analysis (CEA) is a tool for selecting an alternative solution to achieve the same quantifi ed objective in physical units of measurement. CEA provides the analytical framework for identifying the most effective tactics for using limited resources. The analysis of the data from the specialized literature, allowed to determine the degree of implementation of the cost-eff ectiveness analysis in the public health system both at international and national level, and its practical application in clinical medicine. The origin of the CEA comes from the military service, where it was first requested to identify the most rational way to use financial resources to achieve the proposed objectives, being subsequently applied in various social fi elds, including the health system, stipulating data on technology, principles of application of the CEA. The need to evaluate the profi tability of surgical interventions is determined by the progressive increase of the costs of the medical services offered, by the appearance of alternative methods of treatment of a pathology, the limitation of the fi nancing of highly specialized technologies. Economic evaluation of the effectiveness of treatment in the acute abdomen is an important goal of clinical medicine. CEA evaluation is a tool for argumentation and promotion laparoscopic methods in the diagnosis and treatment of acute abdomen, compared to traditional classical methods.

Анализ экономической эффективности ‒ это инструмент для выбора альтернативного решения для достижения цели в физических единицах измерения, предоставляя аналитическую базу для определения наиболее эффективной тактики использования ограниченных ресурсов. Мы изучили литературнные данные, чтобы определить степень внедрения анализа экономической эффективности в системе общественного здравоохранения как на международном, так и на национальном уровне, а также практическое применение в клинической медицине. Анализ экономической эффективности происходит от военной службы, где она впервые была применена для определения наиболее рационального способа использования финансовых ресурсов для достижения поставленных целей, а затем применялась в различных социальных областях, включая систему здравоохранения, с указанием данных, связанных с методикой, принципом применения. Необходимость оценки экономической эффективности хирургических вмешательств определяется прогрессивным увеличением стоимости предоставляемых медицинских услуг, появлением альтернативных методов лечения патологии, ограниченностью финансирования узкоспециализированных технологий. Экономическая оценка эффективности лечения острого живота представляет собой важную задачу клинической медицины. Оценка анализа экономической эффективности ‒ это инструмент для сравнения лапароскопии и традиционные лапаротомии.

Cuvinte-cheie
analiza cost-eficiență, Abdomen acut, laparoscopie,

cost-effectiveness analysis, Acute abdomen, laparoscopy,

анализ экономической эффективности, острый живот, лапароскопия