Tratamentul medicamentos efi cient şi de calitate – consecinţă a selectării şi utilizării raţionale a medicamentelor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
32 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-08 22:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.2:615(075.8)G48 (2)
Medicamentele potrivit acţiunii lor principale (192)
SM ISO690:2012
GHICAVÎI, Victor; CHIRIAC, Tatiana. Tratamentul medicamentos efi cient şi de calitate – consecinţă a selectării şi utilizării raţionale a medicamentelor. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2021, nr. 1(88), pp. 41-49. ISSN 1729-8687.
10.52556/2587-3873.2021.1(88).05
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1(88) / 2021 / ISSN 1729-8687

Tratamentul medicamentos efi cient şi de calitate – consecinţă a selectării şi utilizării raţionale a medicamentelor

Efficient and qualitative medicinal treatment – consequence of rational selection and use of medicines

Эффективное и качественное медикаментозное лечение - следствие рационального выбора и использования лекарств


CZU: 615.2:615(075.8)G48
DOI: 10.52556/2587-3873.2021.1(88).05
Pag. 41-49

Ghicavîi Victor, Chiriac Tatiana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 3 mai 2021


Rezumat

Medicul contemporan dispune de un număr enorm de medicamente pentru profilaxia şi tratamentul celor mai diverse afecţiuni. Tratamentul medicamentos de calitate se datorează determinării momentelor-cheie în evoluţia bolii la pacientul concret (individual), urmată de o prescriere corectă a medicamentului, selectare sau substituire efi cientă şi utilizare raţională a medicamentelor, respectare a cerinţelor şi recomandărilor protocoalelor şi standardelor clinice, cooptare a pacientului în respectarea schemelor tratamentului declanşat, totodată excluderea dublărilor neargumentate (poli pragmaziei, politerapiei) şi prevenirea posibilelor fenomene adverse nefavorabile (incompatibilităţilor), cu depistarea la timp şi prevenirea utilizării medicamentelor falsifi cate şi, în fi nal, revocarea tuturor provocărilor şi consecinţelor iraţionale ale acestora în diminuarea responsabilităţii medicilor curanţi. Aparenta economie a mijloacelor la substituirea necorespunzătoare (nechibzuită) a preparatelor originale cu cele generice poate avea consecinţe imprevizibile pentru pacient, prin majorarea frecvenţei efectelor adverse şi reducerea calităţii vieţii pacienţilor, precum şi prin atragerea după sine a creşterii considerabile a cheltuielilor.

The contemporary doctor has an enormous number of drugs for the prophylaxis and treatment of various ailments. Qualitative drug treatment is due to the determination of key moments in the evolution of the disease in the specifi c patient (individual), followed by a correct prescription of the drug, eff ective selection or substitution and rational use of drugs compliance with the requirements and recommendations of protocols and clinical standards. adherence to treatment regimens, at the same time the exclusion of undue arguments (polypragmatism, polytherapy) and prevention of possible adverse adverse events (incompatibilities), timely detection with prevention of use of counterfeit drugs and fi nally revocation of all irrational challenges and consequences Treating Th e apparent economy of means of improper substitution of original preparations with generics can lead to an increase in the frequency of adverse eff ects and a reduction in the quality of life of patients, as well as lead to a considerable increase in costs. Th e reckless transition from the original to the generic preparation can have unpredictable consequences for the patient.

Современный врач располагает огромным количеством лекарств для профилактики и лечения различных заболеваний. Качественное медикаментозное лечение обусловлено определением ключевых моментов – в развитии заболевания у конкретного (индивидуального) больного с последующим правильным назначением препарата, эффективным выбором или заменой и рациональным использованием (применением) лекарств, с соблюдением требований и рекомендаций клинических протоколов и стандартов, с тесной кооптацией больного в соблюдении начатых схем лечения, а также с одновременным исключением необоснованного дублирования (полипрагмазии, политерапии) и предотвращением возможных неблагоприятных побочных эффектов несовместимостей, своевременным выявлением и предупреждением использованием фальсифицированных лекарств и исключением всех провокаций и их иррациональных последствий способствующих уменьшению ответственности лечащих врачей.Кажущаяся экономия средств при несоответствующей или необдуманной замене оригинального препарата на дженерик может иметь непредсказуемые последствия для больного и привести к повышению частоты побочных эффектов и снижению качества жизни больных, а также повлечь за собой значительное увеличение затрат.

Cuvinte-cheie
medicament, Tratament, original, generic, selectare, utilizare raţională, protocol clinic,

drug, treatment, original, generic, selection, rational use, clinical protocol,

лекарство, лечение, оригинал, дженерик, выбор, рациональное применение, клинический протокол