The role of the creativity games in the acquiring language skills for autism children
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
338 3
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-15 09:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
376:371.382 (1)
Education, teaching, training of special groups of persons. Special schools (658)
SM ISO690:2012
APETREI, Manuela-Elena. Rolul jocului de creație în dezvoltarea limbajului copiilor autiști. In: Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții, 24 iunie 2021, Chişinău. CEP UPS „I.Creangă”, 2021, pp. 320-325. ISBN 978-9975-46-558-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții 2021
Seminarul "Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții"
Chişinău, Moldova, 24 iunie 2021

The role of the creativity games in the acquiring language skills for autism children

Rolul jocului de creație în dezvoltarea limbajului copiilor autiști

CZU: 376:371.382

Pag. 320-325

Apetrei Manuela-Elena12
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Colegiul Tehnologic "Spiru Haret", Piatra Neamț
 
 
Disponibil în IBN: 5 mai 2022


Rezumat

Among the various kindergarden games, special mention should be made the concept of creativity game. Each such gameshould have an educative purpose, to include clear instruction,to blend the fun part into the teaching process, to make use of the previous knowledge, to enchance spontaneity, inventivity, initiative, patience and to be rewarding, surprizing, competitive and communicative, in order to determine the appearance of a complex emotional status which intensifies the processes of direct and straightforward reflexion of the reality.

În cadrul activităților din grădiniță, un loc aparte îl ocupă conceptul de joc de creație. Fiecare joc de creație trebuie să aibă un scop educativ, să includă o componentă instructivă, să îmbine aromonios elementele instructive cu elementele distractive, să valorifice cunoștințele și deprinderile deja achiziționate, spontaneitatea, inventivitatea, inițiativa, răbdarea, să includă elemente de așteptare, de surpriză, de competiție, de comunicare între partenerii de joc, astfel încât să determine apariția unor stări emoționale complexe care intensifică procesele de reflectare directă și nemijocită a realității.

Cuvinte-cheie
creativity game, language, autism, communication,

joc de creație, limbaj, autism, comunicare