Modelul matematic al elementului rezistiv din microfire a divizorului de tensiune înaltă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
549 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-13 19:52
SM ISO690:2012
BERZAN, Vladimir. Modelul matematic al elementului rezistiv din microfire a divizorului de tensiune înaltă . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-17. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(8) / 2008 / ISSN 1857-0070

Modelul matematic al elementului rezistiv din microfire a divizorului de tensiune înaltă

Pag. 1-17

Berzan Vladimir
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

S-a propus modelul matematic al elementului rezistiv al divizorului de tensiune înaltă din microfire reprezentat ca o linie lungă cu capacitate longitudinală. S-au formulat condiţiile de continuitate a curentului şi tensiunii la frontierele de divizare a porţiunilor pentru care se consideră că parametrii lineici au valori constante. S-a propus schema în diferenţe finite şi s-a analizat stabilitatea ei. Această schemă este neevidentă şi pentru obţinerea soluţiei numerice s-a propus pentru utilizare metoda interaţiilor multiple prin disparalelizarea procedurii de calcul, precum şi algoritmul procedurii iteraţiilor multiple reieşind din ipoteza, că în punctele de ruptură sunt cunoscute valorile soluţiei - valorile funcţiei căutate.

It is proposed the mathematical model of a resistive element of a high-voltage voltage divider made from a microwire. The model is presented as a long line with longitudinal running capacity. There are formulated conditions of continuity for a current and voltage on borders of sections with various values of running parameters which are constant within the limits of this section. It is proposed the scheme in final differences and the analysis of its stability is executed as well. This scheme refers to a class of implicit schemes and for getting the numerical decision it is recommended to use a method of repeated iteration with multisequencing of procedures of the numerical calculation. It is offered the algorithms of repeated iteration on the assumption of that in points of discontinuity of the solution values of this solution are known.

Предложена математическая модель резистивного элемента высоковольтного делителя напряжения из микропровода исходя из его представления в виде длинной линии с продольной погонной емкостью. Сформулированы условия непрерывности для тока и напряжения на границах участков с различными значениями погонных параметров, которые в пределах этого участка принимают постоянные значения. Предложена схема в конечных разностях и выполнен анализ ее стабильности. Эта схема относится к классу неявных и для получения численного решения рекомендовано использовать метод многократной итерации с распараллеливание процедуры численного счета, предложен алгоритм многократной итерации исходя из предположения, что в точках разрыва решения известны значения этого решения.

Cuvinte-cheie
divizor de tensiune înaltă, microfire rezistive,

model matematic