Principiul nediscriminării în drept internațional public – consacrare normativă și jurisprudențială
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
418 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-01 12:39
SM ISO690:2012
SPÂNU, Oleg. Principiul nediscriminării în drept internațional public – consacrare normativă și jurisprudențială. In: Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene. 12-13 decembrie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia „Adrilang“, 2019, pp. 150-157. ISBN 978-9975-3287-6-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene 2019
Conferința "Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene"
Chișinău, Moldova, 12-13 decembrie 2019

Principiul nediscriminării în drept internațional public – consacrare normativă și jurisprudențială

The principle of non-discrimination in international public law - regulatory and
jurisprudential consecration


Pag. 150-157

Spânu Oleg
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2019


Rezumat

Principiile egalității și nediscriminării se află în centrul dreptului internațional privind drepturile omului. Ele sunt singurele drepturi ale omului incluse explicit în Carta ONU și apar în practic toate instrumentele majore pentru drepturile omului. Domeniul de aplicare al prezentului articol nu permite o analiză aprofundată și complexă a subiectului de analiză. Obiectivul este mai degrabă de a oferi o scurtă descriere a celor mai importante dispoziții legale privind dreptul la egalitate și nediscriminare în dreptul internațional, urmând să se concentreze pe unele dintre cele mai relevante aspecte ale hotărârilor judecătorești, opinii și comentarii ale organismelor internaționale de monitorizare. Scopul final este sensibilizarea judecătorilor, procurorilor și avocaților la unele dintre numeroasele aspecte ale tratamentului inegal și discriminatoriu existent al persoanelor și, prin urmare, să ofere un cadru legal de bază pentru activitatea lor viitoare la nivel intern.

The principles of equality and non-discrimination are at the heart of international human rights law. They are the only human rights explicitly included in the UN Charter and appear in virtually all major human rights instruments. The scope of this article does not allow in-depth and complex analysis of the subject of analysis. The objective is rather to provide a brief description of the most important legal provisions regarding the right to equality and non-discrimination in international law, and will focus on some of the most relevant aspects of the judgments, opinions and comments of the international monitoring bodies. The ultimate goal is to sensitize judges, prosecutors and lawyers to some of the many aspects of the existing unequal and discriminatory treatment of persons and, therefore, to provide a basic legal framework for their future activity internally.

Cuvinte-cheie
dreptul la egalitate, dreptul umanitar, nediscriminare, protecția drepturilor omului,

the right to equality, humanitarian law, non-discrimination, protection of human rights