Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din zonele umede „Lacurile Prutului de Jos” şi „Unguri-Holoşniţa”.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
472 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-07 18:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.06504.4.054 (3)
Știința mediului înconjurător (480)
SM ISO690:2012
SANDU, Maria; TĂRÎŢĂ, Anatolie; LOZAN, Raisa; MOŞANU, Elena; ŢURCAN, Sergiu; GOREACIOC, Tatiana. Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din zonele umede „Lacurile Prutului de Jos” şi „Unguri-Holoşniţa”.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 2(338), pp. 152-158. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din zonele umede „Lacurile Prutului de Jos” şi „Unguri-Holoşniţa”.

The index of ammonium iones nitrification in surface water from „The Lower Prut” Reservation and the Unguri-Holoşniţa Wetland.

Индекс нитрификации ионов аммония в поверхностных водах заповедника Прутул-де-Жос и болотны Хугодий Унгурь-Голошница.


CZU: 504.06504.4.054
Pag. 152-158

Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Moşanu Elena, Ţurcan Sergiu, Goreacioc Tatiana
 
Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Disponibil în IBN: 8 noiembrie 2019


Rezumat

Indicele de Nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din Rezervaţia „Prutul de Jos” şi Zona Umedă „Unguri-Holoşniţa” denotă valori de la 20 la 100%. Prin corelarea dintre Initrif a apei din lacul Beleu şi valoarea diferitor parametri se demonstrează lipsa influenţei în proces a Ptot, cu impact mic al pH-ului şi mediu al capacităţii de autoepurare, CCO-Cr şi CBO5, iar corelarea cu conţinutul metalelor grele în apa din Zona Umedă Unguri-Holoşniţa demonstrează lipsa influenţei a Zn, impact mic având Fe şi CBO5, iar pH-ul, concentraţia Cu, Cd, şi Pb au influenţă medie, CA – mare şi CCO-Cr are impact major.

The index of ammonium ions nitrification in surface water from „The Lower Prut” Reservation and the Unguri-Holoşniţa Wetland is from 20 to 100%. The correlation between Initrif of Beleu lake water and the value of different parameters demonstrated the lack of influence of Ptot in the process, a small impact of pH and medium self-purification capacity, COD-Cr and BOD5. The correlation with heavy metal content in Unguri-Holoşniţa Wetland water demonstrated the lack of Zn influence, the small impact of Fe and BOD5, whereas pH, the concentration of Cu, Cd, and Pb have a medium impact, self-purification capacity - high influence and COD-Cr has a major impact.

Индекс нитрификации ионов аммония в поверхностных водах заповедника Прутул-де-Жос и болотных угодий Унгурь-Голошница составляет от 20 до 100 %. Корреляция между Initrif воды озера Белеу и величиной различных параметров демонстрирует отсутствие влияния в процессе Ptot, низкое влияние pH и среднее самоочищающей способности, ХПК-Cr и БПК5, а корреляция с содержанием тяжелых металлов в воде болотных угодий Унгурь-Голошница демонстрирует отсутствие влияния Zn, низкое воздействие Fe и БПК5, а также среднее влияние pH, Cu, Cd и Pb, большое влияние оказывают самоочищающая способность, а ХПК-Cr имеет основное влияние.

Cuvinte-cheie
Indice de nitrificare, Rezervaţia «Prutul de Jos» şi Zona Umedă “Unguri-Holoşniţa”, parametrii chimici şi biochimici,

nitrification index, „The Lower Prut” Reservation and Unguri-Holosnita Wetland, chemical and biochemical parameters,

индекс нитрификации, заповедник Прутул-де-Жос и болотные угодья „Унгурь-Голошница”, химические и биохимические показатели