Dereglările cognitive la vârstnici: sinteză a literaturii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
387 19
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-10 21:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.89-008.45/.46-053.9 (1)
Psihiatrie. Psihiatrie patologică. Psihopathologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări de comportament şi emoţionale (113)
SM ISO690:2012
NEGARĂ, Anatolie; ŞORIC, Gabriela; COŞCIUG, Elena; POPESCU, Ana. Dereglările cognitive la vârstnici: sinteză a literaturii. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2019, nr. 1(79), pp. 13-18. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1(79) / 2019 / ISSN 1729-8687

Dereglările cognitive la vârstnici: sinteză a literaturii

Cognitive disturbances in elderly population:the review of literature

Когнитивные нарушения у пожилых людей: обзор литературы


CZU: 616.89-008.45/.46-053.9
Pag. 13-18

Negară Anatolie, Şoric Gabriela, Coşciug Elena, Popescu Ana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 1 septembrie 2019


Rezumat

Dereglările cognitive reprezintă o importantă problemă de sănătate publică din cauza incidenței înalte. Schimbările în componența de vârstă a populației majorității țărilor se manifestă nu numai prin creșterea speranței medii de viață, ci și printr-o majorare accentuată a proporției persoanelor în vârstă și a vârstnicilor din societate. În medie, persoanele cu vârsta peste 60 de ani reprezintă 25% din totalul populației. Această categorie de populaţie este o grupă cu o vulnerabilitate crescută, cu un declin fi zic asociat cu un declin cognitiv, şi prezintă un risc crescut de dizabilităţi majore și costuri mari de tratament și reabilitare. Scopul studiului: evidențierea principalelor aspecte ale viziunii contemporane în literatura de specialitate asupra declinului cognitiv, a cauzelor apariției și a impactului asupra stării fi zice. Pentru realizarea obiectivului trasat, au fost studiate circa 30 de publicatii din baza de date GoogleSearch, Hinari, după cuvintele-cheie „dereglări cognitive”, „demențe” etc. Informația a fost sistematizată, evidențiind principalele aspecte ale viziunii contemporane în lucrările din ultimii cinci ani. Astfel, tulburările cognitive se manifestă prin modifi carea capacității de gândire și a memoriei pacientului, în sensul deteriorării acestora, față de un nivel anterior de funcționare. Acestea se pot produce atât în contextul îmbătrânirii normale (îmbătrânirea fi ziologică), cât și în contextul apariției unor patologii. De-a lungul ultimelor decenii, progresele importante din domeniul medical, atât de diagnostic, cât şi de terapie, au prelungit durata de viaţă, cu augmentarea consecutivă a ponderii populaţiei vârstnice şi a numărului cazurilor de demenţă. Creşterea duratei vieţii a făcut ca vârsta a treia să devină o problemă majoră de sănătate publică mondial

Cognitive disturbances is an important public health problem due to high incidence. The changes in the age structure of the majority countries are manifested not only by the increase in average life expectancy, but also by a sharp increase in the proportion of elderly and elderly people in society, on average over 60 years account for 25% of the total population. This category of population presents a group with increased vulnerability, with a physical decline associated with a cognitive decline and a high risk of major disabilities and high treatment and rehabilitation costs. The goal: highlighting the main aspects of the contemporary vision on the cognitive decline in world literature, the causes of the occurrence and the impact on the physical state. In order to achieve the goal, were studied aproximatively a nr. 30 publications from the GoogleSearch database, Hinari, by keywords “cognitive disturbances”, “dementia”, etc. The information has been systematized, highlighting the main aspects of the contemporary vision in raports of the past 5 years. Cognitive impairment is manifested by changing the patient’s thinking capacity and memory in the direction of deterioration to a previous level of functioning. These can occur both in the context of normal aging (physiological aging) and in the context of pathologies. Over the past decades, signifi cant medical advances, both diagnostic and therapeutic, have prolonged their lifespan with the consequent increase in the share of the elderly population and the number of cases of dementia. Increasing the length of life has made age the third major problem of world public health.

Когнитивные нарушения являются важной проблемой общественного здравоохранения из-за высокой заболеваемости. Изменения в возрастной структуре населения большинства стран проявляются не только в увеличении средней продолжительности жизни, но и в резком увеличении доли пожилых и пожилых людей в обществе, в среднем люди за 60 лет составляют 25% от общего числа население. Эта категория населения представляет группу с повышенной уязвимостью, с физическими нарушениями, связанными с ухудшением когнитивных функций, и высоким риском серьезных нарушений, а также высокими затратами на лечение и реабилитацию. Задача: выделить основные аспекты современного видения когнитивного спада в мировой литературе, причины возникновения и влияние на физическое состояние. Для достижения поставленной цели, были изучены около 30 публикаций из базы данных GoogleSearch, Hinari, по ключевым словам «когнитивные нарушения», «деменция» и т.д. Информация была систематизирована, выделив основные аспекты современного видения в документах за последние пять лет. Когнитивные нарушения проявляются в изменении мышления и памяти пациента в направлении ухудшения до прежнего уровня функционирования. Это может происходить как в контексте нормального (физиологического) старения, так и в контексте патологий. За последние десятилетия значительные медицинские достижения, как диагностические, так и терапевтические, продлили их продолжительность жизни с последующим увеличением доли пожилого населения и числа случаев деменции. Увеличение продолжительности жизни сделало возраст третьей главной проблемой мирового общественного здравоохранения

Cuvinte-cheie
dereglări cognitive, vârstnic, demenţă, îmbătrînire,

cognitive disturbances, elderly, dementia, aging,

когнитивные нарушения, пожилые, деменция, старение