Pedozonalitatea în cadrul bazinului hidrografic Cogâlnic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1364 14
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-07 11:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.4(478) (5)
Alte fructe tropicale cărnoase (cu miez, cu pulpă) (7)
SM ISO690:2012
URSU, Andrei, OVERCENCO, Aureliu, CURCUBĂT, Stela, MARCOV, Ion. Pedozonalitatea în cadrul bazinului hidrografic Cogâlnic. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2019, nr. 1(337), pp. 165-171. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X

Pedozonalitatea în cadrul bazinului hidrografic Cogâlnic

Soil zonality of the Cogylnic river basin.

Почвенная зональность бассейна реки Когылник

CZU: 634.4(478)

Pag. 165-171

Ursu Andrei, Overcenco Aureliu, Curcubăt Stela, Marcov Ion
 
Institutul de Zoologie
 
Disponibil în IBN: 25 iulie 2019


Rezumat

Bazinul hidrografic al râului Cogâlnic, care se varsă în Limanul Sasâc pe ţărmul Mării Negre, în pofida dimensiunilor și întinderii meridiane, traversează diferite regiuni naturale şi pedogeografice. Partea de nord se încadrează în Zona pădurilor Podişului Codrilor și traversează trei raioane pedogeografice (7, 8, 9). Partea de sud traversează două raioane (11 și 13) a Zonei Stepei Câmpiei de Sud. Pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul bazinului se alternează altitudinal solurile brune, cenuşii și cernoziomurile.

The hydrographic basin of the Сogylniс River, which directly flows into the Black Sea, despite its small size, crosses various natural and soil-geographical regions. The northern part of the basin covers a part of the forest zone of the Central Plateau of Codrii, crossing three soil raions (7, 8, 9), the southern part crosses two raions (11, 13) of the steppe zone of the Southern Plain. Within the basin on the territory of Moldova, there is latitudinal distribution of soils from north to south – brown typical and podzolized, gray typical and molic, chernozems leached, typical medium and low humified, carbonate. 14 references, 1 figure, 8 photos.

Гидрографический бассейн реки Когылник – непосредственно впадающей в Черное Море, несмотря на незначительные размеры, пересекает различные природные и почвенно-географические районы. Северная часть бассейна охватывает часть лесной зоны Центрального Плато Кодр, пересекая три почвенных района (7, 8, 9), южная часть пересекает два района (11, 13) степной зоны Южной равнины. В пределах бассейна на территории Молдовы закономерно широтное распределение почв с севера на юг – бурые типичные и оподзоленные, серые типичные и моликовые, черноземы выщелоченные, типичные средне- и малогумусные, карбонатные. Библ. – 14, рис. – 1, фото – 8.

Cuvinte-cheie
bazin hidrografic, zonă, raion pedogeografic, sol, cernoziom,

hydrographic basin, zone, soil-geographical raion, soils, chernozems,

гидрографический бассейн, зона, почвенно-геграфический район, почвы, черноземы