Starea ecologică a componentelor de mediu în ANPS din raioanele Strășeni și Ialoveni
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
160 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-28 22:02
SM ISO690:2012
TĂRÎŢĂ, Anatolie; LIOGCHII, Nina; SANDU, Maria; LOZAN, Raisa; MOŞANU, Elena. Starea ecologică a componentelor de mediu în ANPS din raioanele Strășeni și Ialoveni. In: Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice. Ediția a 2-a, 23 noiembrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”, 2018, pp. 87-91. ISBN 978-9975-3178-9-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a, 2018
Conferința "Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice"
Chișinău, Moldova, 23 noiembrie 2018

Starea ecologică a componentelor de mediu în ANPS din raioanele Strășeni și Ialoveni


Pag. 87-91

Tărîţă Anatolie, Liogchii Nina, Sandu Maria, Lozan Raisa, Moşanu Elena
 
Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2019


Rezumat

Boiodiversity degradation, climate change, are the most serious threat undre the environmet under global scale, and crrafe: big problem for the future generations. Connservation of biodiversity is o vital responsibility of the Government of the country, the private sector, civil society andthe population. In this paper was carried out au exaluated study of SPNA from the central part of the Republic.

Cuvinte-cheie
biodiversitate, arii protejate, componente de mediu, echilibru ecologic

BibTeX Export

@article{ibn_57559,
author = {Clichici, D.V.},
title = {<p><strong>Quality of bank boards of directors in the Republic of Moldova</strong></p>},
collection = {Creşterea economică în condiţiile globalizării},
year = {2016},
volume = {Ed. a 11-a/Vol. 2},
pages = {106-109},
abstract = {(RO) <p><em>Actualitatea articlolului reiese din faptul că practicile consiliilor de administraţie au un impact major asupra stabilităţii băncilor. Iar scopul acestei lucrări este de trece in revistă principalele abrodări privind buna funcţionare a consiliilor băncilor şi a determina calitatea consiliilor de administraţie ale băncilor din Republica Moldova. Pentru atingerea acestui scop s-a recurs la metoda sintezei standardelor internaţionale privind guvernanţa corporativă, precum şi la metoda analizei critice a codurilor de guvernanţă corporativă şi statutelor băncilor comerciale din Moldova. Articolul oferă recomandări pentru sporirea calităţii consiliilor de administraţie. Rezultatele cercetării constau in identificarea principalelor deficienţe ale consiliilor de administraţie: experienţa şi expertiza membrilor consiliului de administraţie nepotrivite pentru afacerile bancare; inexistenţa programelor privind dobandirea, menţinerea şi aprofundarea cunoştinţelor şi abilităţilor membrilor consiliului de administraţie, care sunt necesare intrun mediu bancar in schimbare; existenţa problemelor privind timpul angajat de membrii consiliului de administraţie, care ar putea reduce eficienţa consiliilor, datorită faptului că membrii ar putea să nu ofere timpul necesar realizării responsabilităţilor; lipsa comitetelor de audit şi de risc ale consiliilor băncilor (doar o singură bancă a constituit ambele comitete). </em></p>},
abstract = {(EN) <p><em>The actuality of the article is argued by the fact that board practices have a major impact on the soundness of banks. The aim of this paper is to look over the main standpoints regarding bank board&rsquo;s best functioning and to determine the quality of banking boards in the Republic of Moldova. To achieve this aim the author made a qualitative research using the method of synthesis of international standards on corporate governance, as well as the method of critical analysis of c</em><strong>orporate governance codes and bylaws of </strong><em>commercial Moldovan </em><strong>banks. </strong><em>The article provides recommendations for enhancing the quality of banking boards. The results of the study highlighted the main deficiencies of banking boards: inappropriate experience and expertise of board members for the banks&rsquo; business; there is no evidence about programmes on acquiring, maintaining and deepening board members&rsquo; knowledge and skills, which are necessary in a changing banking environment; there are problems with time commitments of board members which could decrease the efficiency of boards, due to the fact that members may not spend adequate time to their responsibilities; lack of audit and risk committees within bank boards (only one medium bank has both committees). </em></p>},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/57559},
keywords = {corporate governance, banking system, board of directors}
}