Durerea de cap epileptică: o formă de convulsii la copii.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
560 14
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-14 14:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.857-053.2:616.831-009.7]-07 (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (460)
SM ISO690:2012
HADJIU, Svetlana; SPRINCEAN, Mariana; CĂLCÎI, Cornelia; OLARU, Tamara; LUPUŞOR, Nadejda; FEGHIU, Ludmila; GRÎU, Corina; BENIŞ, Svetlana; TIHAI, Olga; BEJAN, Nadejda. Durerea de cap epileptică: o formă de convulsii la copii.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2018, nr. 1(58), pp. 53-58. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011

Durerea de cap epileptică: o formă de convulsii la copii.

Epileptic headaches: a form of seizures in children.

Эпилептическая головная боль: форма судорог у детей.


CZU: 616.857-053.2:616.831-009.7]-07
Pag. 53-58

Hadjiu Svetlana12, Sprincean Mariana21, Călcîi Cornelia12, Olaru Tamara2, Lupuşor Nadejda21, Feghiu Ludmila1, Grîu Corina1, Beniş Svetlana1, Tihai Olga1, Bejan Nadejda1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2018


Rezumat

Durerea de cap (cefaleea) și crizele epileptice reprezintă două fenomene neurologice relativ frecvente și comune printre copii, deseori coexistente, caracterizate prin alterarea paroxistică a funcțiilor cerebrale urmate de restabilirea completă a stării de bază. Relația dintre ele este deseori controversată. Etiologia și aspectele patogenetice până în prezent rămân neclare. Manifestările clinice, fiziopatologice și terapeutice deseori sunt identice. Cefaleea epileptică este denumită „durere de cap epileptică ictală”, se caracterizează ca fenomen pre-ictal, ictal sau post-ictal. În studiul nostru migrena s-a întâlnit în 16% din cazurile de cefalee studiate. Printre copiii cu migrenă au fost înregistrați 6 (18,8%) copii cu dureri de cap epileptice ictale. Tipurile durerilor epileptice înregistrate: preictale – 2 cazuri, ictale – 1 caz, postictale – 3 cazuri. În toate cazurile au fost înregistrate trasee epileptiforme variabile. Este demonstrat cazul unui copil de 15 ani, la care s-au remis crizele după administrarea antiepilepticelor.

Headache and epileptic seizures represent two relatively common neurological phenomena among children.They are often coexisting and are characterized by paroxysmal alteration of brain functions followed by complete recovery of the initial state. The relationship between them is often controversial. The etiologic and pathogenetic aspects still nowadays remain unclear. Clinical, pathophysiological and therapeutic manifestations are often identical. Epileptic headache is called „ictal epileptic headache,” characterized as a pre-ictal, ictal or post-ictal phenomenon. In our study we found migraine in 16% of headache cases. Among children with migraine, 6 (18.8%) children with ictal epileptic headache have been registered. Types of epileptic headaches: pre-ictal - 2 patients, ictal - 1 patient, pos-tictal - 3 patients. In all cases, variable epileptic pathways were recorded. The case of a 15-year-old child who has resolved crises after the administration of antiepileptic drugs has been established.

Головная боль и судорожные припадки представляют собой два относительно общих и распространенных среди детей состояния, часто сосуществующих,характеризующиеся пароксизмальной измененной функцией мозга,с последующим полным восстановлением. Отношения между ними часто противоречивы. Этиология и патогенетические аспекты до настоящего времени остаются неясными. Клинические, патофизиологические и терапевтические проявления часто идентичны. Эпилептическая головная боль называется «иктальной эпилептической головной болью», с пре-иктальными, иктальнымиили пост-иктальными явлениями. В нашем исследовании мигрень встречалась в 16% случаев среди детей с головной болью. У детей с мигренью зарегистрировано 6 (18,8%) детей с хронической эпилептической головной болью. Типы зарегистрированных эпилептических болей: пре-иктальные - 2 случая, иктальные - 1 случай, пост-иктальные - 3 случая. Во всех случаях регистрировались эпилептиформные изменения на ЭЭГ. Представлен случай 15-летнего ребенка, у которого были разрешеры кризисы после введения противоэпилептических средств.

Cuvinte-cheie
migrena,

durere de cap epileptică ictală, electroencefalograma.