Status of Cardiovascular Population Health in the Republic of Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
268 13
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-10 00:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.1:614.253(478) (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (530)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (502)
SM ISO690:2012
RAEVSCHI, Elena; ABABIY, Ivan; SPERLING, Laurence; VATAMAN, Eleonora. Status of Cardiovascular Population Health in the Republic of Moldova. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2018, nr. 1-2(75-76), pp. 13-16. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687

Status of Cardiovascular Population Health in the Republic of Moldova

Starea de sănătate a populaţiei din Republica Moldova: aspect cardiovascular

Состояние сердечнососудистого здоровья населения в Республике Молдова


CZU: 616.1:614.253(478)
Pag. 13-16

Raevschi Elena1, Ababiy Ivan1, Sperling Laurence2, Vataman Eleonora3
 
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 The Center for Heart Disease Prevention, Emory University School of Medicine, Atlanta,
3 Institute of Cardiology
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2018


Rezumat

Reducing burden of cardiovascular diseases and other non-communicable diseases (NCD) is an overriding global priority. World Health Organization (WHO) established a set of actions in base of six objectives in order to strengthen international cooperation, national capacity to respond, multisectoral action to reduce risk factors, identified through people-centered primary care, and strengthening progress monitoring in attaining the NCD targets. The purpose of the study was to estimate the prevalence of cardiovascular health in population-centered primary health in order to highlight the need to strengthen cardiovascular diseases control and prevention in the Republic of Moldova. The assessment of cardiovascular health was performed in base of cross-sectional study sample (n=2,612) using American Heart Association (AHA) methodology. The result of the study identified the distribution of cardiovascular health levels as follows: ideal in 0.6% (95% CI 0.3–0.9%), intermediate in 18.3% (95% CI 16.8–19.9%), and poor cardiovascular health in 81% (95% CI 79.4–82.6%) of cases. Uncommon presence of ideal cardiovascular health level (0.6%) underlines the needs to improve cardiovascular health among adults in the Republic of Moldova with emphasis on primary care, as first line population contact.

Reducerea poverii bolilor cardiovasculare (BCV) şi a altor boli netransmisibile (BNT) este o prioritate imperativă globală. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a stabilit o serie de acţiuni în baza a şase obiective, pentru a fortifica cooperarea internaţională, capacitatea naţională de a răspunde, acţiunea multisectorială de reducere a factorilor de risc, identificaţi prin intermediul populaţiei orientate spre asistenţa medicală primară (AMP), şi consolidarea monitorizării progreselor în atingerea ţintelor privind BNT. Scopul studiului a fost de a estima prevalenţa sănătăţii cardiovasculare în populaţia centrată pe AMP, în vederea evidenţierii necesităţii de fortificare a controlului şi prevenţiei bolilor  cardiovasculare în Republica Moldova. Evaluarea sănătăţii cardiovasculare a fost efectuată în baza studiului transversal selectiv (n=2,612), aplicând metodologia Asociaţiei Americane a Inimii. Rezultatele cercetării au identificat distribuţia sănătăţii cardiovasculare pe nivele după cum urmează: ideal în 0.6% (95% IÎ 0.3–0.9%), intermediar în 18.3% (95% IÎ 16.8–19.9%) şi sănătate cardiovasculară precară în 81% (95% IÎ 79.4–82.6%) cazuri. Prezenţa rară a sănătăţii cardiovasculare ideale (0.6%) evidenţiază necesitatea de a îmbunătăţi sănătatea cardiovasculară la adulţii din Republica Moldova, cu accent pe asistenţa medicală primară, ca un contact de primă linie cu populaţia.

Снижение бремени сердечнососудистых заболеваний и других неинфекционных заболеваний (НИЗ) является основным глобальным приоритетом. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) определила ряд действий в соответствии с шестью задачами в целях укрепления международного сотрудничества, национального потенциала на реагирование, многосекторальных действий по сокращению факторов риска, выявленных посредством населения ориентированного на первичную медицинскую помощь, и усиление мониторинга прогресса в достижении целей касательно НИЗ. Цель исследования состояла в том, чтобы оценить распространённость сердечнососудистого здоровья среди населения ориентированного на первичную медицинскую помощь, с тем чтобы подчеркнуть необходимость укрепления контроля и профилактики сердечнососудистых заболеваний в Республике Молдова. Оценка сердечнососудистого здоровья была проведена на базе выборочного поперечного исследования (n=2,612) с использованием методологии Американской Кардиологической Ассоциации. Результаты исследования определили распределения уровней сердечнососудистого здоровья следующим образом: идеальный уровень в 0.6% (95% ДИ 0.3–0.9%), промежуточный в 18.3% (95% ДИ 16.8–19.9%), и плохое сердечнососудистое здоровье в 81% (95% ДИ 79.4–82.6%) случаев. Редкое наличие идеального уровня сердечнососудистого здоровья (0.6%) подчеркивает необходимость улучшения сердечнососудистого здоровья среди взрослых в Республике Молдова с акцентом на первичной медицинской помощи, в качестве первой линии контакта с населением.  

Cuvinte-cheie
cardiovascular health,

primary health care, Republic of Moldova