Multimorbiditatea: un concept specific medicinei de familie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
763 17
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-20 19:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.1/.9-036.12:614.253.1 (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (625)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (1676)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (3732)
Patologia sistemului limfatic, a organelor hemopoietice şi endocrine (5889)
Piele. Tegumente în general. Dermatologie clinică. Tulburări cutanate (8168)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (10623)
Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor (13288)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (16330)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (19582)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (537)
SM ISO690:2012
SALARU, Virginia; CHIOSA, Diana; MUNTEANU, Maria; ANISEI, Angela; CIOBANU, Angela; ZATIC, Tatiana; CUROCICHIN, Ghenadie. Multimorbiditatea: un concept specific medicinei de familie. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2018, nr. 1-2(75-76), pp. 16-19. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687

Multimorbiditatea: un concept specific medicinei de familie

The multimorbidity: a concept specific to family medicine

Мультиморбидность: специфическая концепция семейной медицины


CZU: 616.1/.9-036.12:614.253.1
Pag. 16-19

Salaru Virginia1, Chiosa Diana1, Munteanu Maria1, Anisei Angela2, Ciobanu Angela3, Zatic Tatiana1, Curocichin Ghenadie1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
3 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2018


Rezumat

Patologiile cronice netransmisibile sunt principala cauză de morbiditate şi mortalitate la nivel global. Astfel, odată cu îmbătrânirea populaţiei şi creşterea expunerii la factorii de risc pentru bolile cronice, prevalenţa fenomenului de multimorbiditate creşte, acesta fiind definit ca asocierea concomitentă a două şi mai multe patologii cronice la acelaşi individ. Datele de literatură consemnează că pacienţii cu multimorbiditate utilizează mai frecvent serviciile medicale, cauzează costuri de sănătate mai mari, dar rezultatele intervenţiilor terapeutice sunt mai joase. Astfel, multimorbiditatea ar putea fi considerată o cauză de ineficienţă a asistenţei medicale, de conduită suboptimă a pacienţilor cu boli cronice şi de bariere în comunicare. În ciuda prevalenţei tot mai mari a multimorbidităţii, există puţine date cu privire la dimensiunile fenomenului, factorii determinanţi ai acestuia şi impactul lor asupra practicii medicilor de familie din Republica Moldova. Astfel, scopul studiului a fost de a determina frecvenţa pacienţilor cu multimorbiditate în practica cotidiană a medicului de familie şi identificarea particularităţilor acestor pacienţi.

Chronic non-transmissible pathologies are the main cause of morbidity and mortality globally. The ageing of populations and increasing exposure to risk factors for chronic diseases, the prevalence of chronic disease multimorbidity is rising. The definition of multimorbidity is the concomitant association of two and more chronic pathologies in the same individual. The available data suggests that patients with multimorbidity are more likely to use medical services, cause higher health costs, but the results of therapeutic interventions are lower. The multimorbidity could be considered a cause of ineffectiveness of health care, suboptimal behavior of patients with chronic diseases and communication barriers. Despite the increasing prevalence of multimorbidity,  there is few data on the power of the phenomenon, its determinants and its impact on the practice of family doctors in the Republic of Moldova. The purpose of the study was to determine the frequency of patients with multimorbidity in the family physician’s daily practice and to identify the particularities of these patients.

Хронические непередаваемые патологии являются основной причиной заболеваемости и смертности во всем мире. Таким образом, при старении населения и увеличении подверженности к факторам риска хронических заболеваний, распространенность явления полиморбидности возрастает, что определяется как сопутствующая ассоциация двух и более хронических патологий у одного и того же человека. Имеющиеся данные литературы позволяют предположить что пациенты с полиморбидностью чаще обращаются за медицинской помощью, приводят к более высоким затратам на здравоохранение, но результаты терапевтических вмешательств ниже. Таким образом, полиморбидность можно считать причиной неэффективности медицинского обслуживания, субоптимального поведения пациентов с хроническими заболеваниями и коммуникационных барьеров. Несмотря на растущую распространенность полиморбидности, мало данных о масштабах явления, его детерминантах и его влиянии на практику семейных врачей в Республике Молдова. Таким образом, целью исследования было определить частоту пациентов с полиморбидностью в повседневной практике семейного врача и определить особенности этих пациентов

Cuvinte-cheie
pacient, multimorbiditate, medicina de familie