Originea drepturilor fundamentale ale omului in principatele romaneşti
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
211 0
SM ISO690:2012
BAEŞU, Valeriu. Originea drepturilor fundamentale ale omului in principatele romaneşti. In: Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene. 10 decembrie 2013 - 14 noiembrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2015, pp. 55-61. ISBN 978-9975-3058-2-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene 2015
Conferința "Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene"
Chișinău, Moldova, 10 decembrie 2013 - 14 noiembrie 2014

Originea drepturilor fundamentale ale omului in principatele romaneşti


Pag. 55-61

Baeşu Valeriu
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2018


Rezumat

The evolution of the Europeans Constitutions notes that fundamental human rights indirectly gained the title of constitutional rights in material terms, because they are some of juridical criteria, and thereby impose European parliaments to implementing regulatory powers assigned constitution. The process of constitutionalization of human rights in international law system began more than two hundred years ago in France, at middle of 19th century, but clear trend about the extent of human rights and fundamental freedoms as constitutional, was made a century later. Due to geostrategic positioning Romanian principalities process of constitutionalization of fundamental human rights could not affect the constitutional Romanian principalities. The Romanian Principalities were adopted as fundamental acts as Developer status of Convention approved by referendum in May 1864 and promulgated on July 2/14 Codex Alexandru Ioan Cuza promulgated in 1864, entered into force on 1 December 1865 and that subsequently determined political structure of the Romanian Principalities at that time, and that implementing fundamental human rights and freedoms in law Romanian Principalities.

Evoluţia constituţiilor europene remarcă faptul că drepturile fundamentale ale omului au căpătat in mod indirect titlul de drepturi constituţionale din punct de vedere material, deoarece ele devin nişte criterii de atribuire a juridicităţii, şi prin aceasta impun parlamentele europene la infăptuirea competenţelor normative atribuite de constituţii. Procesul de constituţionalizare a drepturilor omului in sistemul de drept internaţional a inceput cu mai bine de două sute de ani in urmă, in Franţa, pe la mijlocul sec. XIX, insă tendinţa clară despre intinderii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului ca valoare constituţională, a fost făcută un secol mai tarziu. Datorită poziţionării geostrategice a principatelor romaneşti acest proces de constituţionalizare a drepturilor fundamentale ale omului nu a putut să nu afecteze cadrul constituţional a principatelor romaneşti. Astfel, in Principatele Romaneşti au fost adoptate aşa acte fundamentale ca Statutul Dezvoltator al Convenţiunii aprobat prin referendum in mai 1864 şi promulgată la 2/14 iulie şi Codicele lui Alexandru Ioan Cuza promulgat in 1864, intrat in vigoare la 1 decembrie 1865 care ulterior au şi determinat structura politică a Principatelor Romaneşti din acea perioadă, cit şi implementarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului in legislaţia Principatelor Romaneşti.

Cuvinte-cheie
drepturi fundamentale ale omului, proces de constituţionalizare a drepturilor fundamentale ale omului, valoare constituţională, competenţă normativă etc.